Aktualności

Szkolenie kierowników dzielnicowych oraz koordynatorów procedury „Niebieskie Karty”

Data publikacji 05.02.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się szkolenie kierowników dzielnicowych oraz koordynatorów procedury „Niebieskie Karty”. Podczas spotkania omówiono rolę dzielnicowego jako wiodącego w realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozpoczynając szkolenie podinsp. Krzysztof Piskor – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie podkreślił rolę koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” oraz kierowników dzielnicowych w zakresie nadzoru nad działaniami policjantów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie kom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie omówiła  tendencje zachodzące w zjawisku przemocy w rodzinie, a także spostrzeżenia dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 2018 r. Funkcjonariuszka przypomniała również zadnia spoczywające na Policji w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Następnie głos zabrali funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie: podinsp. Waldemar Nycz oraz asp. szt. Tomasz Podlesiecki. Policjanci przedstawili  uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne w obszarze realizacji przez jednostki Policji woj. podkarpackiego procedury „Niebieskie Karty”.

Uczestnikom spotkania udostępniono również materiały dotyczące szkolenia organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pn. „Akademia Bezpiecznego Człowieka”. Podczas spotkania poruszono również temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń związanych z oglądaniem pornografii.

Szkolenie było okazują do wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji oraz wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych przemocą.

Źródło: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie