Dzielnicowi Komisariatu Policji w Tyczynie - Twój Dzielnicowy - Policja Podkarpacka

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Tyczynie

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Tyczynie

 

Rewir Dzielnicowych  w Tyczynie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
asp. szt. Waldemar Kruczek
tel: (17) 858-3379
 

 

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,

petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.


Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.


W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 17 858 3310. 

rejon służbowy nr 1

Dzielnicowy - st. asp. Tomasz Pelc

tel.: (17) 858 3379, 572 908 469,

dzielnicowy.tyczyn1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

Miasto Tyczyn

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

 

rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - st. asp. Przemysław Mucha

tel: (17) 858-3379, 572 908 468,

dzielnicowy.tyczyn2@rz.policja.gov.pl

 rejon służbowy nr 2 obejmuje:

Borek Stary, Hermanowa

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

rejon służbowy nr 3Dzielnicowy - mł. asp. Dariusz Ruśnica

tel: (17) 858-3379, 572 908 470,

 dzielnicowy.tyczyn3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

Kielnarowa 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.


 

rejon służbowy nr 4 

po Dzielnicowy - st. sierż. Stanisław Dopart

tel: (17) 858-3379, 572 908 472,

dzielnicowy.tyczyn4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

Chmielnik

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

 

rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy - asp. sztab.  Rafał Solecki

tel: (17) 858-3379, 572 908 471,

 dzielnicowy.tyczyn5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:

Błedowa Tyczyńska, Wola Rafałowska, Zabratówka, Borówki

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

rejon służbowy nr 6

Dzielnicowy - st. asp. Paweł Mazur

tel: (17) 858-3379, 572 908 473,

 dzielnicowy.tyczyn6@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 6 obejmuje:

Hyżne, Brzezówka

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

rejon służbowy nr 7

Dzielnicowy - mł. asp. Janusz Łoza

tel. (17) 858-3379, 572 908 474,

dzielnicowy.tyczyn7@rz.policja.gov.pl

 rejon służbowy nr 7 obejmuje:

 Dylągówka, Szklary, Grzegorzówka, Wólka Hyżnieńska.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7
na okres od  01.01.2019 r. do  30.06.2019 r.

 

Punkty przyjęć interesantów w Hyżnem

Hyżne 103

Punkt czynny we wtorek i piątek w godz. 10:00 - 12:00

tel. (17) 230 2997  lub (17) 858 3379

 

Punkty przyjęć interesantów w Chmielniku

Chmielnik 614

Punkt czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 10:00 - 12:00

tel. (17) 230 2997  lub (17) 858 3379

 

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

 

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.