Programy prewencyjne - Policja Podkarpacka

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie:

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY „PSEUDOKIBIC”

CELE PROGRAMU:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej młodzieży oraz ich rodziców.
 4. Ograniczenie zjawiska przestępczości związanej z zachowaniami „pseudokibiców” połączonych z kradzieżami i dewastacją mienia publicznego oraz prywatnego.
 5. Uzmysłowienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z działalnością kryminogenną, a co się z tym wiąże ryzyka związanego z przynależnością do grupy „pseudokibiców”.
 6. Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy „pseudokibiców”.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań przez policjantów w szkołach z uczniami przy udziale zawodników, działaczy klubów sportowych, strażników miejskich lub gminnych, przedstawicieli samorządu lokalnego. Prowadzenie w ramach wywiadówek spotkań z rodzicami uczniów objętych programem.
 2. Przedstawienie młodym odbiorcom propozycji uczestnictwa w różnego rodzaju kursach o charakterze sportowym.
 3. Przy zaangażowaniu władz klubów sportowych organizowanie spotkań, prowadzonych przez policjantów i piłkarzy, z członkami klubów kibica.  Wypracowanie z kibicami sposobów poprawy bezpieczeństwa na stadionach. Uświadomienie tym osobom szkodliwości jaka wynika z kryminalnej działalności grup „pseudokibiców” nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla ich klubu.

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”
 
CELE PROGRAMU:

 1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
 2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
 5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
 6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
 7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
 8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.
   

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
 2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.
 3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi.
 4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.
 5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

CELE PROGRAMU:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
 4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
 5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
 6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

 

 METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
b) omawianie problematyki związanej z:

 • kradzieżami kieszonkowymi,
 • kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 • oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 • oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
 •  włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY „OSTROŻNIE - PIES"
 

CELE:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
 4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym  w dobra osobiste obywateli.
 5. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
 6. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 2. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 3. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez inne osoby w przedmiocie ujętym tym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.
 4. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami.
 5. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. in. w zakresie trzymania psa.
 6. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokazy tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.).

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY „OGRANICZYĆ WANDALIZM"

CELE PROGRAMU:

 1. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).
 2. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie.
 3. Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.
 4. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.
 5. Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie przez dzielnicowego obchodu wspólnie z pracownikami cywilnymi będącymi administratorami kontrolowanych obiektów w celu wskazania miejsc zdewastowanych oraz potrzeby ich rewitalizacji.
 2. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na niewłaściwy stan infrastruktury (zjawisko „graffiti).
 3. Informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów o stwierdzonych aktach wandalizmu.
 4. Objęcie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych gdzie może dochodzić do przejawów wandalizmu.
 5. Aktywne uczestnictwo kierownika rewiru dzielnicowych, kierownika posterunku oraz dzielnicowego w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami. Wykształcanie wśród ludzi postaw przyczyniających się do dbania o mienie publiczne oraz prywatne w aspekcie zjawiska wandalizmu.
 6. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej, specjalistów ds. nieletnich oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej ze zjawiskiem wandalizmu.
 7. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, indywidualnych rozmów z mieszkańcami w celu uczulenia ich na zjawisko tzw. „graffiti”.

 

PROGRAM PREWENCYJNY „ BEZPIECZNY OGRÓD”

CELE PROGRAMU
1. Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
3. Zwiększenie świadomości prawno - wiktymologicznej wśród działkowiczów.
4. Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
1.    Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz zarządcami pozostałych ogrodów.
2.    Udzielanie przez dzielnicowych indywidualnych porad właścicielom ogrodów działkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz mienia.
3.    Wskazywanie przez dzielnicowych na błędy i niedociągnięcia w stosowaniu urządzeń zabezpieczających mienie.
4.    Utrzymywanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu przez kierowników posterunków, kierowników rewirów i dzielnicowych z zarządem rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowcami.
5.    Zwracanie uwagi na elementy infrastruktury technicznej mającej wpływ
na zwiększenie bezpieczeństwa np. poprawa oświetlenia ogródków działkowych, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz zjawiskami kryminogennymi.
6.    Organizowanie patroli prewencyjnych na terenach działek, włączenie
w to funkcjonariuszy Straży Miejskiej /Gminnej.
7.    Aktywizowanie działkowców do wspólnego rozwiązywania problemów  i reagowania na zdarzenia zaistniałe na terenach ogrodów działkowych. Zawiązywanie grup sąsiedzkiej czujności.
8.    Organizacja debat społecznych, mających na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa  w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowyc
9.    Dokonywanie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej/Gminnej kontroli i sprawdzania ogrodów działkowych pod kątem przebywania  osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno - zimowego.
10.    Organizowanie cyklicznych spotkań (w jednostkach organizacyjnych Policji) z działkowcami oraz Zarządami Ogródków Działkowych przy udziale przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców, Straży Miejskich /Gminnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 

Opinie i propozycje dotyczących programów prewencyjnych proszę nadsyłać na adres e-mail: prewencja@rz.policja.gov.pl