Ważne informacje dla interesantów - Aktualności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Aktualności

Ważne informacje dla interesantów

Data publikacji 13.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji. Zawieszone zostają przyjęcia interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu podkarpackiego. Do niezbędnego minimum ograniczone zostaną wizyty w Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Do odwołania, w jednostkach Policji na terenie garnizonu podkarpackiego, zawieszone zostają osobiste przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub koresponencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie realizowane jest przez zespół ds. skarg i wniosków Wydział Kontroli KWP.

Skargę do Wydziału Kontroli KWP można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

- faksu: na numer 17 858 26 09

- poczty elektronicznej: skargi@rz.policja.gov.pl

- platformy e-PUAP

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

  •     imię i nazwisko skarżącego;
  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  •     dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 17 858 26 05, 17 858 26 20 lub 17 858 26 12, 17 858 26 19 w godz. 7.30 - 15.30.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji, należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Przypominamy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Przypominamy także, że w związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Do niezbędnego minimum wizyty ogranicza także Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami WPA.

Powrót na górę strony