Publikacje

Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji  (KMP) w roku 2015” zawiera  wyniki kontroli miejsc pozbawienia wolności m.in. pomieszczeń dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji oraz policyjnych izb dziecka. W Raporcie (…) opisane zostały miejsca wizytowane w 2015 r., znalezione tam nieprawidłowości, ale także dobre praktyki.

Krajowy Mechanizm Prewencji jest niezależnym, krajowym organem wizytującym ustanowionym na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Od 2008 r., kiedy to Rzecznikowi Praw Obywatelskich oficjalnie powierzono zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP), przeprowadzane są regularne wizytacje zapobiegawcze wszystkich miejsc zatrzymań w naszym kraju.

Zadania KMP :

  • regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przedstawianie propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
  • sporządzanie rocznego raportu z działalności, który jest następnie publikowany.
Powrót na górę strony