Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Miejska Policji w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktów jest:

Jerzy Koralewicz – kierownik Zespołu Łączności i Informatyki WAG KMP w Przemyślu

jerzy.koralewicz@rz.policja.gov.pl  ,

Numer telefonu: 47 823 32 01

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,o którą stronę internetową lub aplikacje  mobilną chodzi oraz sposób kontaktu . Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje    o  tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpieniaz żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie ,kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższej niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.      

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu znajduje się przy ul. Bohaterów Getta 1,37-700 Przemyśl.

Oznaczona jest tablicą z nazwą własną Jednostki znajdującą się na gmachu budynku. Na terenie parkingu dla interesantów KMP w Przemyślu znajduje się miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem pionowym D18a+T29.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
W holu głównym znajduje się tablica informacyjna, a w dalszej jego części recepcja oraz aparat telefoniczny dla interesantów i samoobsługowy terminal multimedialny Infokiosk. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz w pomieszczeniach służbowych Jednostki, w zależności od rodzaju sprawy. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po budynku. Odbierani są z recepcji i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Wewnątrz budynku Jednostki znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózku. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

Na każdym piętrze budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych, gaśnice ppoż.oraz hydranty wewnętrzne i ręczne ostrzegacze pożarowe.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza języka PJM / SJM online w jednostce Policji lub przez internet proszę skorzystać ze strony internetowej: https://euslugi.policja.pl

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony