Deklaracja dostępności - Deklaracja Dostępności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest nadkom Adam Szeląg, adres poczty elektronicznej adam.szelag@rz.policja.gov.pl można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 47 821 3308 lub 510 997 153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie dostępności na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jagiellońskiej 13 w Rzeszowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem oraz tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. W holu głównym na ścianie znajduje tablica informacyjna z rozkładem oraz numeracją poszczególnych pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Również po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel punktu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko kierowania wyposażone jest w terminal do wideo rozmów z osobami głuchoniemymi. W przypadku braku numeru telefonu do osoby zainteresowanej, obsługa punktu obsługi interesantów a po godzinie 15.30 funkcjonariusz ze stanowiska kierowania ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę lub referenta prowadzącego sprawę o oczekującym interesancie. Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia, natomiast na wprost wejścia znajduję się aparat telefoniczny z którego można połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Obok aparatu telefonicznego znajduje się urządzenie do badania stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu. Interesanci po terenie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie nie poruszają się samodzielnie, są odbierani z poczekalni i poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody (na każde piętro). Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującym się w głównym wejściu do budynku. W budynku brak jest windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, natomiast toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok poczekalni. Jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózku. W okolicy budynku nie ma urządzeń emitujących dźwięk naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące. Budynek nie posiada również oznaczeń w alfabecie braila.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Zygmuntowskiej w odległości około 50 m od wejścia głównego do budynku Komendy Miejskiej Policji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Istnieje jednak możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Powrót na górę strony