Decyzja w sprawie obejmowania patronatem

Data publikacji 21.04.2015

DECYZJA  NR    73 /2015

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

z dnia  13 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie obejmowania przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym

 

  

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej
i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) oraz decyzji  nr  247/2014 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie obejmowania przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji honorowego patronatu lub udziału
w komitecie honorowym postanawiam co następuje

 

 

§ 1

 

 1. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy
  w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu rzeszowskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanym dalej "przedsięwzięciem".
 2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem” wymaga zgody Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.
 3. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Miejskiego Policji.

 

§ 2

 

Komendant Miejski Policji może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

1) opis i cel przedsięwzięcia,

2) termin,

3) miejsce,

4) szczegółowy program,

5) proponowaną formę zaangażowania Komendanta,

6) listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z przedsięwzięciem,

7) oświadczenie, że w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

  
 

§ 3

 

 1. Wniosek wraz z oświadczeniem powinien być przesłany na adres:  Komendant  Miejski Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35 – 959 Rzeszów, lub złożony w sekretariacie  Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie  ul. Jagiellońska 13, (od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 do 15:30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przedsięwzięcia.

 

 1. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie  przygotowując opracowanie wniosku oceni:

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2,

2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie Komendanta, a jeśli tak to w jakiej formie,

3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:    

a) planowaną tematykę wystąpień,

b) dobór prelegentów oraz zaproszonych gości,

c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,

d)czy istnieje zagrożenie, że patronat Komendanta Miejskiego Policji zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów, usług albo w działalności z zakresu reklamy bądź public relation.

 1. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

 

§ 4

 

 1. Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej ( wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji).
 2. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym  jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

§ 5

 

Komendant Miejski Policji może wyrazić zgodę na zamieszenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta patronatu w materiałach promocyjnych
i informacyjnych związanych z realizacja przedsięwzięcia(wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

§ 6

 

 1. Komendant Miejski Policji obejmuje patronat nad przedsięwzięciem regionalnym, lokalnym oraz organizowanym w Policji.
 2. Komendant Miejski Policji może zlecić objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lokalnym i innym niż wymienione w ust.1, podległym  Komendantom Komisariatów Policji.

 

§ 7

 

            Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                          

 

                                                                                  Komendant Miejski Policji

                                                                                             w Rzeszowie

                                                                                  insp. mgr Witold Szczekala

 

Powrót na górę strony