Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim

Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Sokołowie Małopolskim

ul. Sienkiewicza 43, 36-050 Sokolów Młp.

tel. 47 82 137 50

komendant

podinspektor Paweł Suski

sekretariat - telefon: 47 82 137 51
 

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10.


Rejon służbowy nr 1

Dzielnicowy - st. sierż. Rafał Cieśliński
tel.: 47 821 3763, 572 908 480

 dzielnicowy.sokolow-malopolski1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miasto Sokołów Małopolski - ul. 3-go Maja, ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej, ul. Boczna, ul. Bohaterów Września, ul. Brzozowa, ul. ks. Ludwika Bukały, ul. Bukowa, ul. Fryderyka Chopina, ul. płk. Łukasza Cieplińskiego, ul. ks. Józefa Cieślika, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Andrzeja Bolesława Dańczaka, ul. Jakuba Darochy, ul. płk. Dąbka, ul. płk. Deca, ul. Dębowa, ul. Garncarska, ul. ks. Michała Gądka, ul. Głogowska, ul. Grabowa, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Jesionowa, ul. Joselewicza, ul. Kasztanowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Liliowa, ul. Lubelska, ul. Łazienna, ul. Mazurska, ul. Adama Mickiewicza, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Niepodległości, ul. Ogrodowa, ul. gen. Okulickiego, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Partyzantów, ul. ks. Józefa Pelca, ul. Piaski, ul. Piękosiów, ul. Pileckich, ul. Plebańska, pl. św. Jana, ul. płk. Piotra Podstawskiego, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Józefa Poniatowskiego, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Bolesława Prusa, ul. Radosna, ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Różana, ul. Rynek, ul. Rzeszowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Sokoła, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. o. Damiana Stachowicza, ul. ks. Franciszka Stankiewicza, ul. Stodolna, ul. ks. Leona Stokowskiego, ul. mjr. Sucharskiego, ul. Szewska, ul. ks. Szczepana Szydelskiego, ul. św. Ducha, ul. św. Huberta, ul. Tęczowa, ul. bpa. Ignacego Tokarczuka, ul. Tysiąclecia, ul. ks. Mieczysława Wajdy, ul. Walickiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wrzosowa, ul. Zaciszna, ul. Zawale

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023r.-30.06.2023r. obejmuje nieprawidłowe parkowanie pojazdów na chodniku wzdłuż ul. Sienkiewicza w Sokołowie Młp w dni targowe.
 

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - st. sierż. Paweł Pałyga
tel.: 47 82 137 53, 572 908 478,

dzielnicowy.sokolow-malopolski2@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowości: Trzeboś, Kąty Trzebuskie, Wólka Niedźwiedzka.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023r.-30.06.2023r. obejmuje: poprawę bezpieczeństwa w  Wólce Niedżwiedzkiej w obrębie skrzyżowania z drogą DW nr 875, gdzie dochodzi do nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego spowodowanych nieczytelnym oznakowaniem pionowym .
 

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy -  sierż. sztab. Marian Kocieł
tel.: 47 82 137 61, 572 908 479,

dzielnicowy.sokolow-malopolski3@rz.policja.gov.pl 

rejon służbowy nr 3 obejmuje: 

miejscowości: Trzebuska, Nienadówka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023r.-30.06.2023r. obejmuje: zminimalizowanie zjawiska w postaci kierujących pojazdami typu Qad i motocykli typu Cross łamiących przepisy w ruchu drogowym w rejonie pomnika upamiętniajacego powstanie obozu NKWD w Trzebusce.
 

Rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy - sierż. sztab. Piotr Pomykała
tel.: 47 82 137 62, 572 908 477,

dzielnicowy.sokolow-malopolski4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

miejscowości: Górno, Markowizna, Wólka Sokołowska, Turza.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023r.-30.06.2023r. obejmuje: przeciwdziałanie nieprawidłowym zachowaniom uczestników ruchu drogowego spowodowanych brakiem oznakowania pionowego dla pojazdów w miejscowości Górno, w obrębie skrzyżowania ul. Zaborze z  ul. Zaciszną.

 

Dzielnicowi Posterunku Policji w Kamieniu
Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim

Kamień 289, 36-053 Kamień

tel. 47 82 139 40

kierownik 

aspirant sztabowy Stanisław Czternastek
tel.: 47 82 139 41
Kierownik posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 10.00-14.00


Rejon służbowy nr 1

dzielnicowy - sierż. sztab.  Krystian Iwanicki
tel.: 47 82 139 44, 572 908 475,

dzielnicowy.kamien1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miejscowości: Kamień numery nieparzyste od 317 do 607, Kamień numery parzyste od 372 do 694, Nowy Kamień, Łowisko.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. obejmuje: zminimalizowanie wystepowania zjawiska łamania przepisów ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów poruszających się bez elementów odblaskowych, czy obowiązkowego oświetlenia roweru.
 

Rejon służbowy nr 2

dzielnicowy - st. sierż. Krystian Woś

tel.: 47 82 139 44, 572 908 476,

dzielnicowy.kamien2@rz.policja.gov.pl


rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowość: Kamień (numery parzyste od 2 do 370, numery nieparzyste od 1 do 315), ul. Myśliwska, ul. Podlesie, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa,
ul. Leśna, ul. Zamkowa, ul. Grzybowa, ul. Szkolna, ul. Sportowa, ul. Łąkowa, ul. Sosnowa, ul. Krzywa Wieś,
ul. Słoneczna, ul. Krakowska, ul. Markowska, ul. Trzebniki, ul. Graniczna, ul. Błonie, ul. Duble,
ul. Brzozowa, ul. Osiedlowa, ul. Rzeczna, ul. Modrzewiowa, ul. Sanatoryjna

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży, która zaśmieca teren i dokonuje aktów wandalizmu w rejonie parkingu za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Błonie - posesja nr 3B, Parku Mały Jordan.

 

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

 

Powrót na górę strony