Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Tyczynie

Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Tyczynie

ul. Kościuszki 6A, 36-020 Tyczyn

tel. 47 82 137 80

Rewir Dzielnicowych  w Tyczynie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 

asp. sztab. Waldemar Kruczek
tel.: 47 82 137 83

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10.


Rejon służbowy nr 1

Dzielnicowy - asp. sztab. Tomasz Pelc
tel.: 47 82 137 80, 572 908 469,

dzielnicowy.tyczyn1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miasto - ul. Armii Krajowej, ul. Asnyka, ul. ks. Betańskiego, ul. Cicha, ul. Grunwaldzka, ul. Jerzego z Tyczyna, ul. Kameliowa, ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Kręta, ul. Kwiatowa, ul. Lasek, ul. Laurowa, ul. Leśna, ul. Łany, ul. Mickiewicza
ul. Mokra Strona, ul. Ogrodowa, ul. Orkana, ul. Orzeszkowej, ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Pileckich, ul. Plac Wolności, ul. Podwale, ul. Polna, ul. Potoki,
ul. Przesmyk, ul. Pułanek, ul. Rynek, ul. Sadowa, ul. Sienkiewicza, ul. Słoneczna, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Stawowa, ul. Strażacka, ul. Szopena, ul. św. Katarzyny,
ul. św. Krzyża, ul. Targowa, ul. Tycznera, ul. Wodzickich, ul. Wyzwolenia, ul. Zagrody, ul. Zielone Zacisze

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz parkowaniu pojazdów w rejonie skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.

 

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - asp. sztab. Przemysław Mucha
tel.: 47 82 137 80, 572 908 468,

dzielnicowy.tyczyn2@rz.policja.gov.pl

 rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowości: Borek Stary, Hermanowa

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się wybryków chuligańskich polegających m. in. na zakłócaniu porządku publicznego, zaśmiecaniu oraz spożywaniu alkoholu na terenie placu zabaw przy stadionie sportowym w Borku Starym.

 

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy - asp. sztab. Dariusz Ruśnica
tel.: 47 82 137 80, 572 908 470,

dzielnicowy.tyczyn3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

miejscowość Kielnarowa

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się wybryków chuligańskich polegających m. in. na zakłócaniu porządku publicznego, zaśmiecaniu, dewastacji mienia i spożywaniu alkoholu na terenie placu zabaw w Kielnarowej Obszary.

 

Rejon służbowy nr 4 

Dzielnicowy - asp.sztab. Piotr Bocho
tel.: 47 82 137 80, 572 908 472,

dzielnicowy.tyczyn4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

miejscowość Chmielnik

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz parkowaniu pojazdów w rejonie przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chmielniku.

 

Rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy - asp. sztab.  Rafał Solecki
tel.: 47 82 137 87, 572 908 471,

dzielnicowy.tyczyn5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:

miejscowości: Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska, Zabratówka, Borówki

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz parkowaniu pojazdów w rejonie przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej.

 

Rejon służbowy nr 6

Dzielnicowy - asp. sztab. Paweł Mazur
tel.: 47 82 137 80, 572 908 473,

dzielnicowy.tyczyn6@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 6 obejmuje:

miejscowości: Hyżne, Brzezówka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz niestosowaniu się do znaków pionowych i poziomych w rejonie Szkoły Podstawowej w Hyżnem.

 

Rejon służbowy nr 7

Dzielnicowy - st. asp. Janusz Łoza

tel.: 47 82 137 80, 572 908 474,

dzielnicowy.tyczyn7@rz.policja.gov.pl

 rejon służbowy nr 7 obejmuje:

miejscowości: Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska, Dylągówka, Szklary

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz niestosowaniu się do znaków pionowych i poziomych w rejonie Szkoły Podstawowej w Dylągówce.

Punkty przyjęć interesantów w Hyżnem

Hyżne 103

tel.  47 82 137 85 lub 572 908 474, 572 908 473

 

Punkty przyjęć interesantów w Chmielniku

Chmielnik 614

tel. 47 82 137 85 lub 572 908 471 i 572 908 472


Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony