Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Boguchwale

Rewir Dzielnicowych w Boguchwale

ul. Suszyckich 31, 36-040 Boguchwała        

tel. 47 82 137 35

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.sztab.  Mariusz Marcinkowski
telefon: 47 82 137 33

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10.


Rejon służbowy nr 1

Dzielnicowy - asp. sztab. Maciej Głubisz
tel.: 47 82 137 36, 572 908 491,

dzielnicowy.boguchwala1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miasto Boguchwała - ul. Adama Mickiewicza, ul. Akacjowa, ul. Al. Syski, ul. Cicha, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Kasprowicza, ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa, ul. Klaudiusza Angermana, ul. Józefa Klimczaka, ul. Kolejowa, ul. Kopernika, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kwiatowa, ul. ks. Józefa Przybyły, ul. Teodora Lubomirskiego, ul. Łąkowa, ul. Mikołaja Reja, ul. Ogrodowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Partyzantów, ul. ks. Stefana Pelca, ul. Mikołaja Pietraszewskiego, ul. Polna, ul. Przemysłowa, Plac Orła Białego, Plac Rynek, ul. Przytulna, ul. ks. Władysława Purzyckiego, ul. Słoneczna, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Henryka Straszewskiego, ul. Suszyckich, ul. Techniczna, ul. Urocza, ul. Wojska Polskiego, ul. Wspólna, ul. Zawiszy Czarnego, ul. ks. Stanisława Żytkiewicza.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie występkom o charakterze chuligańskim przez osoby nietrzeźwe gromadzące się w rejonie sklepu „Stokrotka” oraz „Rossmann” w miejscowości Boguchwała, ul. Partyzantów 1, które zaczepiają przechodniów, zakłócają porządek publiczny jak również wpływają demoralizująco na dzieci i młodzież uczęszczającą do szkoły.

 

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - mł. asp. Arkadiusz Kwolek
tel.: 47 82 137 38, 572 908 494,

dzielnicowy.boguchwala2@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowości: Niechobrz, Racławówka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: podjęcie działań zmierzających do umieszczania tabliczek z numerem porządkowym posesji przez użytkowników nieruchomości znajdujących się w miejscowości Racławówka.

 

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy - sierż. sztab.  Damian Madera
tel.: 47 82 137 38, 572 908 493,

dzielnicowy.boguchwala3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:
 
miejscowości: Nosówka, Kielanówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: podjęcie działań zmierzających do umieszczania tabliczek z numerem porządkowym posesji przez użytkowników nieruchomości znajdujących się w miejscowości Zgłobień.

 

Rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy - asp. sztab. Paweł Chmiel
tel.: 47 82 137 36, 572 908 492,

 dzielnicowy.boguchwala4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

miejscowości: Lubenia, Sołonka, Straszydle

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: podjęcie działań zmierzających do umieszczania tabliczek z numerem porządkowym posesji przez użytkowników nieruchomości znajdujących się w miejscowości Straszydle.

Rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy - st. sierż. Konrad Koperski
tel.: 47 82 137 36, 572 908 490,

 dzielnicowy.boguchwala5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:

miejscowości: Lutoryż, Mogielnica, Siedliska, Zarzecze

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: podjęcie działań zmierzających do umieszczania tabliczek z numerem porządkowym posesji przez użytkowników nieruchomości znajdujących się w miejscowości Mogielnica.


Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony