Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Dynowie

Dzielnicowi Zespołu Prewencji
Posterunku Policji w Błażowej

Komisariatu Policji w Dynowie

Plac Im. Księdza Adolfa Kowala 3
36-030 Błażowa,
telefon: 47 82 139 30

Kierownik Posterunku Policji w Błażowej
asp. sztab. Dariusz Fornal

telefon: 47 82 139 31

Kierownik posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 10.00-14.00

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 17 858 3310.


Rejon służbowy nr 1

dzielnicowy -  st. sierż. Wojciech Stawicki
tel.: 47 82 139 33, 572 908 465

 dzielnicowy.dynow1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miasto Błażowa - ul. Plac im. księdza Adolfa Kowala, ul. Plac Jana Pawła II, Plac Rynkowy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Armii Krajowej,
ul. Bankowa, ul. Chopina, ul. Działowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiellońska, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. kpt. Józefa Lutaka,
ul. Krasickiego, ul. Kręta, ul. księdza Bronisława Markiewicza, ul. księdza Michała Pilipca, ul. Kwiatkowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Młynarska, ul. Myśliwska, ul. Ogrodowa,
ul. Partyzantów, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Pułaskiego, ul. Rolnicza, ul. Rzeczna, ul. Spółdzielcza, ul. Witosa, ul. Zielona, ul. Żeromskiego oraz miejscowości Błażowa Górna, Białka.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeprowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia w znacznym stopniu zjawiska w postaci wałęsających się psów w miejscowości Błażowa Górna.

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy -  asp. Paweł Łanik
tel.: 47 82 139 33, 572 908 467,

 dzielnicowy.dynow2@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowości: Futoma, Piątkowa, Kąkolówka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeprowadzenie działań zmierzających do umieszczenia przez właścicieli nieruchomości  znajdujących się w miejscowości Kąkolówka tabliczek z numerem porządkowym.

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy - mł. asp. Grzegorz Bułdys
tel.: 47 82 139 33, 572 908 466,

dzielnicowy.dynow3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

miejscowości: Błażowa Dolna, Nowy Borek, Lecka

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeprowadzenie działań zmierzających do umieszczenia przez właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscowości Lecka tabliczek z numerem porządkowym.


Dzielnicowi

Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Dynowie

Komendant Komisariatu Policji w Dynowie

podkom. Mariusz Pilszak

ul. Rynek 7 
36-065 Dynów
sekretariat telefon 
47 82 139 15


Rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy - st. sierż. Piotr Kamiński
tel.: 47 82 139 16, 572 908 462,

dzielnicowy.dynow4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

miasto Dynów - ul. Bartkówka, ul. Głęboka, ul. Gruntowa, ul. Handlowa, ul. Jaklów, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kaniowiec, ul. Karolówka, ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Kolejowa, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. księdza. Józefa Ożoga, ul. Krzywa, ul. Łazienna, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. Piotra Skargi,
ul. Plażowa, ul. Plebańska, ul. Podwale, ul. Rogozów, ul. Rynek, ul. Sanowa, ul. Sienkiewicza, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Wąska, ul. Witosa, ul. Wuśki,
ul. Zamkowa, ul. Zielona, ul. Żurawiec, ul. Słowackiego.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych polegających na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu, zakłócaniu ciszy nocnej oraz używaniu słów nieprzyzwoitych na parkingu miejskim znajdującym się w Dynowie przy ul. Zamkowej.

Rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy - sierż. sztab. Andrzej Domin
tel.: 47 82 139 16, 572 908 461

dzielnicowy.dynow5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:

miasto Dynów - ul. Bławatkowa, ul. Błonie, ul. Dworska, ul. Działowa, ul. Gajowa, ul. gen. Sikorskiego, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Igioza,
ul. Ogrodowa, ul. Pawia, ul. Podgórska, ul. Polna, ul. Potok, ul. Stawiska, ul. Jana Pawła II, ul. Węgierska, ul. Wierzbowa, ul. Zarzeki, ul. Źródlana,
ul. I-go Maja, ul. Szeroka, ul. Słoneczna, ul. Przemysłowa, ul. Fermstalowska.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami mechanicznymi w rejonie ulic Jana Pawła II i ulicy Ożoga w Dynowie, polegających na nie stosowaniu się do znaku pionowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz zatrzymywania pojazdów w bezpośrednim rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych.

Rejon służbowy nr 6

Dzielnicowy - sierż. Łukasz Serwatka
tel.: 47 82 139 16, 572 908 464,

dzielnicowy.dynow6@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 6 obejmuje:

miejscowości: Harta, Łubno, Ulanica, Wyręby

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeprowadzenie działań zmierzających do umieszczenia przez właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscowości Ulanica tabliczek z numerem porządkowym.

Rejon służbowy nr 7

Dzielnicowy -  asp. sztab. Stanisław Winiarski
tel.:  47 82 139 16, 572 908 463,

dzielnicowy.dynow7@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 7 obejmuje:

miejscowości: Bachórz, Laskówka, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Pawłokoma

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje: przeprowadzenie działań zmierzających do umieszczenia przez właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscowości Bachórz tabliczek z numerem porządkowym.


Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony