Dzielnicowi Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim - Twój Dzielnicowy - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim

Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Głogowie Małopolskim


Kierownik Rewiru Dzielnicowych

starszy aspirant Sebastian Trala

tel.:  47 82 133 74

 

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,

petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.


Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.


W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10. 

 

Rejon służbowy nr 1


Dzielnowy - st. sierż. Dorota Chuchro

tel.: 47 82 133 74, 572 908 481

 dzielnicowy.glogow-malopolski1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1obejmuje:

  miasto Głogów Małopolski

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r.

 

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - sierż szt. Michał Ryba

tel.: 47 82 133 74, 572 908 487,

 dzielnicowy.glogow-malopolski2@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 2 obejmuje:

Budy Głogowskie, Zabajka, Wola Cicha, Lipie, Rogoźnica

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r.

 

Rejon służbowy nr 3


Dzielnicowy - sierż. szt. Damian Inglot

tel.: 47 82 133 74, 572 908 484

 dzielnicowy.glogow-malopolski3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów Nowy.

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r

 

Rejon służbowy nr 4

 

Dzielnicowy - st. sierż. Tomasz Olinek

tel.: 47 82 133 74, 572 908 488,

 dzielnicowy.glogow-malopolski4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

Wysoka Głogowska, Styków.

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r
.

 

Rejon służbowy nr 5Dzielnicowy - asp. sztab. Waldemar Wilga

tel.: 47 82 133 74, 572 908 483,

 dzielnicowy.glogow-malopolski5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:
 
Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary.

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r
.

 

Rejon służbowy nr 6

 Dzielnicowy - sierż. Magdalena Biela

tel.: 47 82 133 78, 572 908 489

 dzielnicowy.glogow-malopolski6@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 6 obejmuje:

Świlcza, Woliczka 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r

Punkt przyjęć interesantów w Świlczy

Świlcza 139

Czynny w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00

 

Rejon służbowy nr 7
 

Dzielnicowy -  sierż sztab. Dariusz Błaż

tel.: 47 82 133 78, 572 908 482,

 dzielnicowy.glogow-malopolski7@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 7 obejmuje:

Bratkowice.

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7
na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r

 

Rejon służbowy nr 8Dzielnicowy - asp. sztab. Ryszard Selwa

tel.: 47 82 133 78, 572 908 489,

 dzielnicowy.glogow-malopolski8@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 8 obejmuje:

Rudna Wielka, Mrowla.

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8
na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r

 

Rejon służbowy nr 9

Dzielnicowy -  st. sierż.  Marcin Osypka

tel.: 47 82 133 78, 572 908 486,

 dzielnicowy.glogow-malopolski9@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 9

  Trzciana, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa. 

 Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9
na okres od 01.07.2020 r. do  31.12.2020 r.

 

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony