Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi 387

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Trzebownisku
z siedzibą w Nowej Wsi 387

Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko

tel. 47 82 137 05

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

p.o. asp. Maciej Buryło
tel.: 47 82 137 14

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 17 858 3310.


Rejon służbowy nr 1


Dzielnicowy - mł. asp. Marcin Pawusiak
tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 13, 571 203 309,

dzielnicowy.trzebownisko1@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miejscowości: Stobierna, Wólka Podleśna

Plan Działania Priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023r.–30.06.2023r. obejmuje: eliminowanie gromadzenia się w rejonie parkingu znajdującego się obok  Domu Ludowego w Stobiernej osób spożywających alkohol i zaśmiecajacych powyższe miejsce.             Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy -  st. asp. Krzysztof Żurawski
tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 12, 572 908 495,

dzielnicowy.trzebownisko2@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 2 obejmuje:

miejscowości: Jasionka, Tajęcina

Plan Działania Priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje przeciwdziałanie poruszaniu się po drodze powiatowej nr 1376 kierujących pojazdami ciężarowymi przekraczającymi dopuszczalny tonaż.

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy -  mł. asp. Tomasz  Myszak
tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 16, 572 908 496,

dzielnicowy.trzebownisko3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

miejscowości: Łąka, Łukawiec

Plan Działania Priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje przeciwdziałanie poruszaniu się po drodze powiatowej nr 1383 relacji Łukawiec-Łąka-Trzebownisko kierujących pojazdami ciężarowymi przekraczającymi dopuszczalny tonaż.

Rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy - st. asp. Jacek Szulc
tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 07, 572 908 497,

dzielnicowy.trzebownisko4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

miejscowości: Zaczernie, Nowa Wieś

Plan Działania Priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu przez osoby w młodym wieku na terenie nowego placu zabaw usytuowanego za posesją nr 249A  w miejscowości Zaczernie.


Rejon służbowy nr 5

Dzielnicowy - mł. asp. Daniel Płonka
tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 13, 572 908 498,

 dzielnicowy.trzebownisko5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy 5 obejmuje:

miejscowości: Trzebownisko, Terliczka

Plan Działania Priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje: wyeliminowanie kierujących pojazdami mechanicznymi niestosujących się do znaku B-36 na drodze gminnej od posesji Trzebownisko 928D do posesji nr 931

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony