Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Data publikacji strony internetowej: 2016- 10-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-10-16
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Cześć plików zamieszczonych na stronie internetowej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych na stronie internetowej Policji nie posiada opisów alternatywnych.Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na postawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny- Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu ul. 1 maja 2, 39 – 400 Tarnobrzeg.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową,informacyjno -komunikacyjną lub architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest podkomisarz  Sławomir Tracz, slawomir.tracz@rz.policja.gov.pl . Kontaktować się można, także dzwoniąc na numer telefonu 47 825 34 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać, żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu oraz jej formę.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuję o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie, może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Interesanci ze szczególnymi potrzebami, przyjmowani są w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zlokalizowanym przy ul. 1 maja 2, 39 – 400 Tarnobrzeg. Instytucja – Komenda Miejska Policji- siedziba jednostki, oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu prowadzą schody z obustronną poręczą o nawierzchni antypoślizgowej ( z prawa strona budynku) oraz pojazd dla osób z niepełnosprawnych z obustronną poręczą (lewa strona budynku).

W hollu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek interesantów.

( prawa strona hollu). Obsługa biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie stronie od głównego wejścia znajduje się jeden aparat telefoniczny. Z aparatu można korzystać w celu połączenia telefonicznego bezpośrednio z policjantem lub pracownikiem policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z godnie z przepisami wewnętrznymi jednostki policji ( Plan Ochrony Informacji Niejawnych i Plan Ochrony Obiektu) interesanci są odbierani z biura przepustek i poruszają się po obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Po prawej stornie hollu znajduje się sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielona jest poczekalnia z miejscami do siedzenia. Ciągi komunikacyjne w hollu są wole od przeszkód.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody poprzedzone szklanymi drzwiami. Na parterze budynku jest winda. Sanitariaty dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu ( wejście główne) wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea Istnieje możliwość udzielenia pomocy ( załatwienie sprawy) przy użyciu polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet  przejdź do strony eusługi.policja.pl

Powrót na górę strony