Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

Rejony służbowe
obsługiwane przez Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

Graficzne przedstawienie rejonów służbowych obsługiwanych przez Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

Pracą Rewiru Dzielnicowych w Brzozowie kieruje Kierownik Rewiru 

st. asp. DANIEL ŚNIEŻEK

nr tel. 47 829-13-37

Kierownik dzielnicowych lub osoba przez niego wyznaczona pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 10.00-14.00

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,

petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 829-13-10.

 


REWIR DZIELNICOWYCH (MIASTO I GMINA BRZOZÓW)

 

 
Zdjęcie profilowe dzielnicowego KPP w Brzozowie w umundurowaniu służbowym


mł. asp. Marcin SZUL

 

Rejon I

BRZOZÓW - lewa strona od drogi W-886 od ulic, Rzeszowska ( nr parzyste 2-32), Legionistów (nr parzyste 2-82), Kościuszki (nr parzyste 2-18), Mickiewicza ( nr nieparzyste 1-31), 3-go Maja ( nr nieparzyste 1-65), oraz pozostałe ulice po tej stronie miasta tj. Asnyka, Bielawskiego, Boczna, Bohaterów II Wojny Światowej, Dąbrowskiego, Głowackiego, Górna, Jakla Mała, Jakla Wielka, Kazimierzowska, Kopernika, Kościńskiego, Kubasa, Mostowa, Osiedlowa, Piastowa, Plac Grunwaldzki, Podwale, Poniatowskiego, Rzeczna, Traugutta, Wiosenna, Witosa.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

 

  nr tel. 47 829-13-41 lub 572 908 502

e-mail: dzielnicowy.brzozow1@rz.policja.gov.pl

 

 

asp. szt. Alicja DAROWSKA

Zdjęcie profilowe dzielnicowej KPP w Brzozowie w umundurowaniu służbowym

Rejon II

BRZOZÓW - prawa strona od drogi W-886 od ulic: Rzeszowska (nr nieparzyste 1-9), Legionistów (nr nieparzyste 1-39), Kościuszki (nr nieparzyste 1-71), Mickiewicza (nr parzyste 2-26), 3-go Maja (nr parzyszte 2-72) oraz pozostałe ulice po tej stronie miasta tj. Armii Krajowej, Bema, Brzozowa, Cegłowskiego,  Chopina, Harcerska, Kilińskiego, Kołowa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Mała, Moniuszki, Nad Skałą, Ogrodowa, Okulickiego, Olejarska, Orzeszkowej, Pańki, Parkowa, Piękna, Pocztowa, Polna, Prohaski, Reymonta, Rynek, Schodowa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spacerowa, Stara, Staszica, Tysiąclecia, Widokowa, Wiejska, Zamknięta, Zdrojowa, Zielona.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

 nr tel. 47 829-13-41 lub 572 908 503

e-mail: dzielnicowy.brzozow2@rz.policja.gov.pl

   

 

mł. asp. Dariusz Boczar

Rejon III

 Przysietnica.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3

     nr tel. 47 829-13-41 lub 571 203 230

e-mail: dzielnicowy.brzozow3@rz.policja.gov.pl

 

Obowiązki dzielnicowego rejonu służbowego Nr III czasowo pełni młodszy aspirant Dariusz Boczar


 

 

 

asp. Andrzej TOMKIEWICZ

Rejon IV

Górki, Stara Wieś, Turze Pole i Zmiennica.

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

    nr tel. 47 829-13-41 lub 571 203 228

e-mail: dzielnicowy.brzozow4@rz.policja.gov.pl

 

 

mł. asp. Przemysław GONET

Rejon V

Grabownica Starzeńska, Humniska.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

    nr tel. 47 829-13-41 lub 571 203 231

e-mail: dzielnicowy.brzozow5@rz.policja.gov.pl

                                                                                   

                                    

 

 

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

 

 

 

Powrót na górę strony