Patronat - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Patronat

Data publikacji 31.07.2015

Komenda Powiatowa Policji

               w Jaśle

 

Pk- 43/2015

DECYZJA  NR    44 /2015

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W JAŚLE

z dnia 12 maja 2015 roku

w sprawie obejmowania przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle

honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym

 

 Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej
i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) oraz decyzji  nr  247/2014 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie obejmowania przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji honorowego patronatu lub udziału
w komitecie honorowym  - postanawiam co następuje:

§ 1

1.      Komendant Powiatowy Policji w Jaśle obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu jasielskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanym dalej "przedsięwzięciem".

2.      Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem”, wymaga zgody Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.

3.      Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.

§ 2

 Komendant Powiatowy Policji w Jaśle może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

1)      opis i cel przedsięwzięcia,

2)      termin,

3)      miejsce,

4)      szczegółowy program,

5)      proponowaną formę zaangażowania Komendanta,

6)      listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z przedsięwzięciem,

7)      oświadczenie, że w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

  

§ 3

1.      Wniosek wraz z oświadczeniem powinien być przesłany na adres:  Komendant  Powiatowy Policji w Jaśle, ul. Kościuszki 26, 38 – 200 Jasło, lub złożony w sekretariacie  Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle  ul. Kościuszki 26, (od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 do 15:30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail jaslo@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przedsięwzięcia.

 

2.      Komendant Powiatowy Policji w Jaśle przygotowując opracowanie wniosku oceni:

1)      czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2,

2)      czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie Komendanta, a jeśli tak to
w jakiej formie,

3)      w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:   

a)      planowaną tematykę wystąpień,

b)      dobór prelegentów oraz zaproszonych gości,

c)      rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,

d)     czy istnieje zagrożenie, że patronat Komendanta Powiatowego Policji zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów, usług albo w działalności z zakresu reklamy bądź public relation.

3. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§ 4

1.    Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej ( wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji).

2.      Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym  jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 5

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle może wyrazić zgodę na zamieszenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta patronatu w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

§ 6

1.      Komendant Powiatowy Policji w Jaśle obejmuje patronat nad przedsięwzięciem regionalnym, lokalnym oraz organizowanym w Policji.

2.  Komendant Powiatowy Policji w Jaśle może zlecić objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lokalnym i innym niż wymienione w ust.1, podległym komendantom komisariatów/kierownikom posterunków Policji.

§ 7

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                            Komendant Powiatowy Policji

                                                                                                                                                                                                                    w Jaśle

                                                                                                                                                                                                           insp. Paweł Filipek

 

 

Pliki do pobrania

  • 37 KB
  • 24 KB
  • 57.09 KB
Powrót na górę strony