Ważne informacje dla interesantów - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Wydarzenia

Ważne informacje dla interesantów

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji. Zawieszone zostają przyjęcia interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu podkarpackiego. Do niezbędnego minimum ograniczone zostaną wizyty w Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Do odwołania, w jednostkach Policji na terenie garnizonu podkarpackiego, zawieszone zostają osobiste przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub koresponencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

Skargę do Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
ul. Plac Wolności 1
36-100 Kolbuszowa

- faksu: na numer 17 22 75 319

- poczty elektronicznej: kolbuszowa@rz.policja.gov.pl

- platformy e-PUAP

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

        imię i nazwisko skarżącego;
        dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
        dokładny opis zdarzenia.

 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji, należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Przypominamy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Przypominamy także, że w związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Do niezbędnego minimum wizyty ogranicza także Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami WPA.

Powrót na górę strony