Deklaracja dostępności - Deklaracja Dostępności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.
Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo.
Część grafik zamieszczonych na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.
Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Powiatowa Policji w Lesku dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Lesku może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada wersję wysoki kontrast.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną lub architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kom. Marcin Kijowski, marcin.kijowski@rz.policja.gov.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 829 23 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna


Interesanci ze szczególnymi potrzebami przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku, zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 24, 38-600 Lesko.
Siedziba oznaczona jest nazwą przy ulicy Słowackiego, Piłsudskiego, Waryńskiego, Stawowej i Przemysłowej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku  prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz budynku.  Wejście do budynku jest dostępne całą dobę. 
W hallu głównym znajduje się Recepcja oraz Oficer Dyżurny. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami  „RECEPCJA”. Personel recepcji  nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami które posiadają czytniki kart. Drzwi posiadają odpowiednią szerokość dzięki czemu osoba poruszająca się na wózku może w sposób swobodny przejechać do pokoju interesantów. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajdują się po lewej stronie recepcji. Dostęp do pomieszczenia  obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta  jest w pełni przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Parking znajduje się bezpośrednio przy głównym budynku Komendy Powiatowej Policji, gdzie wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Powrót na górę strony