Wydarzenia

Przemoc w rodzinie, gdzie szukać pomocy

Data publikacji 09.08.2022

Realizując zadania zawarte w "KRAJOWYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2022'' poniżej zamieszczamy informacje zawierające aktualne dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu leżajskiego.

I. Wykaz lokalnych ośrodków pomocy społecznej udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

Plac Jaszowskiego 6

37-300 Leżajsk

tel. 17 242 04 97

e-mail: zespol.lezajsk@op.pl

godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

ul. Łukasiewicza 2
37-310 Nowa Sarzyna
tel.: 17 717 81 69, 17 717 81 59,

e-mail: mgops@nowasarzyna.eu 

godziny pracy od poniedziałku do piątku  7:00-15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

 ul. Opalińskiego 2

 37-300 Leżajsk

tel. 17 240 61 44

email: gops.sekretariat@poczta.gminalezajsk. pl

godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7 – 15 /pełnione są dyżury od 15:00 do 15:30/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne 134
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 17 242 91 34
e-mail: gops@grodziskodolne.pl

godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

37-303 Kuryłówka 114

tel. 17 243 81 12, tel/fax 17 243 00 44

e-mail: gopskurylowka@gmail.com 

godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

II. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie

ul. Łukasiewicza 3

37-310 Nowa Sarzyna

Tel. 17 241 38 13, 

e-mail: sownowasarzyna@vp.pl

 

III. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

ul. M. C. Skłodowskiej 8

37-300 Leżajsk

Tel. 17 242 82 58 w. 19, telefon zaufania 17 242 13 00,

e-mail: pcprlezajsk@gmail.com.

godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 17.00, wtorek i piątek od 7.30 do 15.30.

Zakres udzielanej pomocy: natychmiastowa doraźna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj. przemoc w rodzinie, alkoholizm, współuzależnienie członków rodziny, problemy wychowawcze, konflikty rodzinne itp.

 

IV. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Leżajsku

ul. Kopernika 8,

37-300 Leżajsk

tel. 17 862 01 22, 796 600 429, 510 114 691

e-mail: porso@poczta.onet.pl

godziny pracy: czwartek od 11.00 do 15.00.

V. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

ul. M. C. Skłodowskiej 8,

37-300 Leżajsk

tel. 17 242 82 58,

e-mail: pcprlezajsk@gmail.com.

 

VI. Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie

ul. Łukasiewicza 3

37-310 Nowa Sarzyna

Tel. 17 241 38 13, 17 786 30 56

e-mail: sownowasarzyna@vp.pl

Rodzaj świadczonego poradnictwa: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne. Jednostka działa w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Godziny pracy: codziennie, całodobowo. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

ul. M. C. Skłodowskiej 8

37-300 Leżajsk

Tel. 17 242 82 58 w. 19, telefon zaufania 17 242 13 00,

e-mail: pcprlezajsk@gmail.com.

Rodzaj świadczonego poradnictwa: poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne.

Godziny pracy od 7.30 do 15.30. Dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 15.30 do 17.00, środa od 13.00 do 14.30.

 

VII. Wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Przemocy w Rodzinie w Grodzisku Dolnym

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne 125A

37-306 Grodzisko Dolne

Tel. 17/ 2436003 w. 171

e-mail: stanislaw.baj@grodziskodolne.pl

Zakres prowadzonej działalności: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przeciwdziałania przemocy. Informowanie i edukowanie o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie z problemem alkoholowym. Udzielanie porad i informacji odnośnie leczenia odwykowego oraz wspieranie decyzji o leczeniu i motywowanie do podjęcia psychoterapii, osób zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie: każdy czwartek od 17.00 do 19.00, dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa: każdy ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 18.00. Dyżury pełnione w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym - pokój nr 7.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający przy Urzędzie Gminy w Leżajsku

Urząd Gminy w Leżajsku, p. nr 7

ul. Opalińskiego 2

37-300 Leżajsk

Tel. 17/ 240 61 40

Zakres prowadzonej działalności: konsultacje i poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Każda pierwsza środa miesiąca od 15.00 do 16.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień

Urząd Miasta w Leżajsku

ul. Jarosławska 1 /budynek Biblioteki Miejskiej/

37-300 Leżajsk

Telefon interwencyjny 17/ 242 62 55

Zakres prowadzonej działalności: udzielanie bezpłatnie porad psychospołecznych i prawnych dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii. Porad udzielają: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik.

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00 (specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog). Każdy trzeci poniedziałek miesiąca (specjalista psychoterapii uzależnień, prawnik).

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Nowej Sarzynie

ul. 1 Maja 4

37-310 Nowa Sarzyna

Tel. 889 377 311

Zakres prowadzonej działalności: Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych takich jak: alkoholizm, narkomania, współuzależnienie członków rodziny, przemoc fizyczna i psychiczna.

Każdy wtorek od 15.00 do 17.00.

 

VIII. Wykaz miejsc, gdzie gmina udziela tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych:

Gmina Grodzisko Dolne

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Sanowa 11

37-500 Jarosław                              

Prowadzone przez: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga.                     

Liczba miejsc: 2

 

Gmina Kuryłówka

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jarosławska 4

37-300 Leżajsk 

Prowadzone przez: Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk                                

Liczba miejsc: 2  

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Sanowa 11

37-500 Jarosław                              

Prowadzone przez: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga.                     

Liczba miejsc: 2

 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Jasna 4

37-500 Jarosław

Prowadzone przez: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław                       

Liczba miejsc: 2

 

Miasto Leżajsk

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jarosławska 4

37-300 Leżajsk 

Prowadzone przez: Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk                                

Liczba miejsc: 30

 

Gmina Leżajsk

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jarosławska 4

37-300 Leżajsk 

Prowadzone przez: Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk                                

Liczba miejsc: 4

 

Gmina Nowa Sarzyna

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jarosławska 4

37-300 Leżajsk 

Prowadzone przez: Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk                                

Liczba miejsc: 2

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Sanowa 11

37-500 Jarosław                              

Prowadzone przez: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga.                     

Liczba miejsc: 1

 

Schronisko - Dom Inwalidy Bezdomnego

ul. Hetmańska 11

38-500 Sanok

Prowadzone przez: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok                                                      

Liczba miejsc: 1

Powrót na górę strony