Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

• nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Ułatwienia dostępu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Justyna Urban, justyna.urban@rz.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 48 8243 344. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Stepkiewicza 1 w Przeworsku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku. Posiada też tablicę Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Stepkiewicza 1 w Przeworsku. informacyjną znajdującą się po prawej stronie głównego wejścia.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. W holu głównym po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się obsługa interesantów, oznaczona napisem "OBSŁUGA INTERESANTÓW" natomiast po lewej stronie znajduje się stanowisko kierowania. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko kierowania wyposażone jest w terminal do wideo rozmów z osobami głuchoniemymi. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów lub funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku kierowania ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Przeworsku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Budynek komendy nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu obsługi interesantów. Jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila.

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku za pośrednictwem smsa (nr. tel. 510 997 579) lub e-mail (maciej.maziarz@rz.policja.gov.pl). W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału, do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać, co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę strony