Deklaracja Dostępności

Dostępność

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Powiatowa Polcji w Sanoku dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Izabela Rowińska , izabela.rowinska-ciepiel@rz.policja.gov.pl. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8296 343. .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1.Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przy ul. Witkiewicza 3 prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz budynku.  Po lewej stronie krawędzi schodów do wejścia budynku, znajduje się podjazd dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.  Wejście jest ogólnodostępne całą dobę.

2. Dostępność parkingu

Parking znajduje się bezpośrednio przy  głównym budynku Komendy Powiatowej Policji,

Posiada oznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się obok poczekalni, przy wejściu głównym na obiekt komendy. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

4. Dostępność pomieszczenia do przesłuchań, złożenia skargi itp.

Pokój przesłuchań znajduje się obok poczekalni, przy wejściu na obiekt komendy. Pokój jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

5. Dostępność korytarzy, holi

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

Dostępność tłumacza języka migowego

Komenda Powiatowa Policji zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług  tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości należy wcześniej (co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłych) poinformować celem przygotowania spotkania na wybrany termin.

Powrót na górę strony