Deklaracja dostępności - Deklaracja Dostępności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.
Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.
Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada wersję wysoki kontrast.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kania, malgorzata.kania@rz.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 826 13 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli mieści się przy ul. Popiełuszki 24 , 37- 450 Stalowa Wola

Wstęp na teren Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli możliwy jest przez wejście główne do budynku A od ul. Popiełuszki. Wejście umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich. W poczekalni budynku A znajduje się łazienka dostosowana dla osób  niepełnosprawnych. Wydzielono również specjalne pomieszczenie do obsługi interesantów niepełnosprawnych. Na terenie KPP Stalowa Wola  istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Budynek A i B składają się z trzech kondygnacji, brak w nich  możliwości przemieszania się osób niepełnosprawnych- schody. Budynek A i B nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie parkingu przed KPP w Stalowej Woli  wydzielono miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku A KPP Stalowa Wola.

Informujemy, że na teren KPP Stalowa Wola można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Powrót na górę strony