Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej podkarpackiej Policji.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.02.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktów jest:

Katarzyna Kosturek – specjalista d/s Prasowo - Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie

katarzyna.kosturek@rz.policja.gov.pl

Numer telefonu: +48 478 225 343

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,o którą stronę internetową lub aplikacje  mobilną chodzi oraz sposób kontaktu . Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpieniaz żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie ,kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższej niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.   

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie znajduje się przy ulicy gen. Władysława Andersa 2. Oznaczona jest tablicą z nazwą własną Jednostki umieszczoną na gmachu budynku. Po stronie wschodniej budynku znajduje się ulica gen. Andersa, po stronie północnej ulica Łukasiewicza, natomiast ściana południowa budynku przylega do ściany budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzyżowie. Od strony zachodniej budynku znajduje się plac parkingowy nie posiadający wydzielonego i oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ulicy Andersa. W okolicy budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wejście do budynku  stanowią drewniane dwuskrzydłowe drzwi zamontowane na wysokości około 0,12 m od poziomu chodnika do których prowadzi podest o wysokości 0,09 m i szerokości 0,72 m wykonany z płytek o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w obrębie wejścia nie ma zamontowanego dzwonka przywoławczego, nie ma również urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

Po wejściu do budynku w holu głównym po lewej stronie znajduje się pomieszczenie Zespołu Dyżurnych  do którego prowadzą pięciostopniowe schody. Przy okienku zamontowany jest aparat telefoniczny z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W budynku nie ma podjazdów, wind i schodołazów. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, nie posiada również oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabo widzących i niedowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku umożliwiają  swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez funkcjonariuszy, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: +48 478 225 310.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru z sygnalizowaniem akustyczno-optycznym.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza języka PJM / SJM online w jednostce Policji lub przez internet proszę skorzystać ze strony internetowej: https://euslugi.policja.pl

 

Powrót na górę strony