Prawo jazdy kat.AM - Policja Podkarpacka

 • informacje dla nieslyszacych

Prawo jazdy kat.AM

Prawo jazdy kat.AM

Data publikacji 08.05.2017

 

 

                                               PRAWO JAZDY KAT. AM 

 

 

Kategoria AM to nowa kategoria prawo jazdy, która obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. 

  

 

Kategoria ta uprawnia do kierowania następującymi  pojazdami: 

  

 •  motorower -pojazd dwu-lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy
  o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik
  elektryczny o mocy 
  nie 
  większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

                           

 •  czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

 

Prawo jazdy tej kategorii można uzyskać w wieku 14 lat. Zastępuje ona obecną kartę motorowerową. Osoby, które przed 19 stycznia 2013r. uzyskały kartę motorowerową lub ukończyły 18 lat mogą jeździć motorowerami bez konieczności uzyskania prawa jazdy kategorii AM, ale lekkimi czterokołowcami już nie. Pojazdy z kategorii AM mogą prowadzić kierowcy, posiadający uprawnienia kat. A1, A2, A, B1,B, C1, C,D1,D i T. Kartę motorowerową można wymienić na prawo jazdy kategorii AM.

 

   Szkolenie:

   

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem (czterokołowcem lekkim) obowiązana jest odbyć szkolenie 
w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

 

 

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia
dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym:liczba godzin dla zajęć w części teoretycznej
i praktycznej szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM nie może być mniejsza
niż 10.

 

   Egzamin państwowy:

 

 
Egzamin na kat AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej realizowanej na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

 

 

    Podstawy prawne: 

 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30,poz 151 z późn.zm);

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012, poz.1019);

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
  i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz.U.2012, poz. 995 z późn. zm.).

 

 

 

 

 
   
Powrót na górę strony