Mandat karny

Mandat karny

Data publikacji 20.05.2009

Zakres i tryb postępowania mandatowego regulują przepisy Działu IX-Rozdział 17 ustawy  z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395,765,1247 z późn. zm.).

 

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz organu uprawnionego do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może wystawić następujące rodzaje mandatów:

 

  • kredytowany–ukarany odbiera go bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru, zgoda na jego przyjęcie (pokwitowanie odbioru) stanowi o jego prawomocności; niezapłacenie grzywny w terminie 7 dni powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • gotówkowy–ukarany odbiera go osobiście za pokwitowaniem uiszczenia grzywny; wydawany jest jedynie osobom czasowo przebywającym na terytorium RP lub mniemającym stałego miejsca zamieszkania albo pobytu; staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi;
  • zaoczny–wysyłany jest pocztą bądź dostarczany przez uprawnionego pracownika/funkcjonariusza sprawcy w sytuacji, gdy wykroczenie stwierdzono pod nieobecność sprawcy; prawomocność zyskuje z chwilą uiszczenia grzywny; nieuiszczenie grzywny w terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia zwykłego mandatu kredytowanego i powoduje skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

 

   Funkcjonariusz nakładając grzywnę zobowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. Sprawca wykroczenia ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego.

 

   Organ postępowania mandatowego ma obowiązek pouczyć sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i konsekwencjach odmowy przyjęcia, jak również o ewentualnych dodatkowych kosztach sądowych w przypadku potwierdzenia przez sąd zaistnienia wykroczenia.

Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje sporządzeniem wniosku o ukaranie i skierowaniem go do sądu. Sąd przeprowadzając postępowanie sądowe nie jest związany ustaleniami dokonanymi przez organ, który przeprowadził wcześniej postępowanie mandatowe ani wysokością kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.

 

    Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony do sądu w  terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.Wniesienie przez ukaranego wniosku do sądu o uchylenie prawomocnego mandatu karnego kredytowanego nie wstrzymuje wszczęcia przez wierzyciela egzekucji administracyjnej  i skierowania tytułu wykonawczego do właściwego urzędu skarbowego. Do czasu wydania przez sąd prawomocnego postanowienia korzystnego dla ukaranego–mandat karny pozostaje prawomocny, a w przypadku nieuregulowania–podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uchylając mandat karny sąd nakazuje podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Powrót na górę strony