Najważniejsze informacje dotyczące punktów

Data publikacji 10.02.2014

Dopuszczalna liczba punktów przyznanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wynosi 24 dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok i 20 dla  kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania poraz pierwszy  prawa jazdy. W przypadku przekroczenia przez kierowcę dopuszczalnego limitu punktów właściwy Komendant Wojewódzki Policji obligatoryjnie występuje do organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o:

 

  • kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy –  w przypadku przekroczenia limitu 24 punktów Dodatkowo właściwy  miejscowo Starosta i Prezydent Miasta taką osobę kieruje w drodze decyzji administracyjnej na  badanie psychologiczne,
  • cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – w przypadku przekroczenia limitu 20 punktów 

 

Należy pamiętać że:

  • nieprzyjęcie przez kierującego mandatu karnego nie oznacza, że nie będą mu przypisane punkty karne. Punkty przypisywane są do wykroczenia. Jeżeli sprawa kierowana jest do sądu w ewidencji dokonuje się wpisu tymczasowego, który staje się wpisem ostatecznym po zarejestrowaniu wyroku skazującego,
  • policjant w trakcie kontroli drogowej ujawniając wykroczenie nie może nałożyć na kierującego innej grzywny i liczby punktów karnych jak takiej, która jest z góry przypisana za dane wykroczenie. Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MSW z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego („Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom”). 
  • pondato kierowca , który posiada uprawniwnia do kierowania powyżej 1 roku może wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów

 

 

 

 

Powrót na górę strony