Akty prawne - Cudzoziemcy - Policja Podkarpacka

Cudzoziemcy

Akty prawne

Zespół realizuje zadania ustawowe w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikające z:

 • ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U 2013roku poz. 1650).
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielani cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 234, poz. 1695 ze zm.)
 • ustawy z dnia 02.04.2009r., o obywatelstwie polskim(  Dz. U z 2012roku, poz. 161).
 • ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. nr. 143, poz. 1027 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin ( Dz. U.
  z 2006r. nr. 144, poz. 1043 ze zm.) 
 • ustawa z dnia 28 lipca 2011r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).
 • ustawa z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rdy 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008r., w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008r., str. 98)

 

Do zadań zespołu należy głównie:

1.  Udzielanie informacji na wniosek uprawnionych organów

 • o cudzoziemcach ubiegających się :

a)      zezwolenie na osiedlenie się,

b)      zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

c)      zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

d)      obywatelstwo polskie

e)      zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin,

f)        czy wjazd i pobyt tych cudzoziemców stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium RP.

g)      repatriację

 1. Wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP
 2. Prowadzenie procedury wydaleniowej w odniesieniu do cudzoziemców, wobec których Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o wydaleniu z terytorium RP.
 3. Nadzór, realizacja i współdziałanie z jednostkami Policji woj. podkarpackiego
  w ramach kontroli legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

 

 

Przydatne linki:

 

www.policja.pl/portal/pol/587/Cudzoziemcy

 

www.udsc.gov.pl/

 

www.policja.pl/portal/pol/1047/7842/Co_to_jest_BIURO_SIRENE.html

 

Publiczny rejestr dokumentów tożsamości i dokumentów podróży: www.prado.consilium.europa.eu

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej: www.eur-lex.europa.eu