Aktualności

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa

Do KKOP przy KWP w Rzeszowie członkowie przyjmowani są na podstawie pisemnych deklaracji (załącznik poniżej), złożonych u księgowej KKOP w Wydziale Finansów KWP (budynek A, pokój nr 283). W momencie przyjęcia do kasy potrąca się wpisowe w wysokości 50 zł (dla osób ubiegających się pierwszy raz o członkostwo w KKOP) bądź 100 zł (dla osób ubiegających się o ponowne członkostwo).

Po dwóch miesiącach od dnia przystąpienia, członek KKOP może korzystać z pożyczek krótkoterminowych (spłata przy wypłacie najbliższego wynagrodzenia) i długoterminowych (spłata maksymalnie w ciągu 36-ciu miesięcy). Pożyczki przyznawane są na wniosek zainteresowanego, który wypełnia stosowny druk - wniosek o udzielenie pożyczki (zamieszczony poniżej) i przedkłada go do księgowej KKOP. Księgowa KKOP, po naniesieniu stosownych wpisów, przedstawia go Zarządowi KKOP w celu akceptacji.

Skreślenie z listy członków KKOP następuje na pisemny wniosek członka (druk zamieszczony poniżej), decyzją Zarządu KKOP, bądź w związku ze śmiercią członka. Zwrot zgromadzonych wkładów członkowskich przysługuje w terminie do 3 miesięcy.

Wszystkie wnioski błędnie wypełnione przez członków KKOP  nie będą rozpatrywane, będą zwracane wnioskodawcy. Nadmieniam, iż prawidłowe wzory wniosków znajdują się poniżej jako załączniki.
Szczegółowe prawa i obowiązki członka KKOP są ujęte w statucie (zamieszczony poniżej).

Informacje o stanie konta, posiadanych wkładach itd. można uzyskać:

  • wysyłając pocztą służbową „pustą” wiadomość na adres - identyfikator służbowy@pasek.rz - przykładowo 123456@pasek.rz;
  • osobiście w pokoju nr 283 (budynek A KWP w Rzeszowie);
  • zgodnie z wejściem w życie przepisów o Ochronie Danych Osobowych od 18 styczna 2023 roku telefonicznie nie będą udzielne informację na temat członków Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (tzn. informację na temat wysokości wkładów, wysokości pożyczki do spłaty, danych dotyczących poręczycieli, wszelkich danych dotyczących członka KKOP)

Wszelkie zmiany dotyczące wysokości wkładów, rat pożyczki lub spłata całkowita pożyczki należy dokonywać do dnia 20 każdego miesiąca.

Aktualny numer bankowy konta Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej:

Nr rachunku BGK O/O Rzeszów nr  33 1130 1105 0005 2166 5320 0001

Nazwa i adres odbiorcy: KWP w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Tytuł przelewu (wg poniższego wzoru):

1) emeryci/renciści:

  • Imię i nazwisko, wkład (dot. 2 odrębnych przelewów)
  • Imię i nazwisko, rata/spłata pożyczki (dot. 2 odrębnych przelewów)
  • Imię i nazwisko, wkład (kwota) + rata pożyczki (dot. 1 przelewu)


2) funkcjonariusze/pracownicy cywilni

  • Imię i nazwisko, uzupełnienie wkładu, numer ID
  • Imię i nazwisko, spłata pożyczki, numer ID
Powrót na górę strony