Aktualności

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa

Data publikacji 29.01.2016

Do KKOP przy KWP w Rzeszowie członkowie przyjmowani są na podstawie pisemnych deklaracji (załącznik poniżej), złożonych u księgowej KKOP w Wydziale Finansów KWP (budynek A, pokój nr 283). W momencie przyjęcia do kasy potrąca się wpisowe w wysokości 50 zł (dla osób ubiegających się pierwszy raz o członkostwo w KKOP) bądź 80 zł (dla osób ubiegających się o ponowne członkostwo).

Po trzech miesiącach od dnia przystąpienia, członek KKOP może korzystać z pożyczek krótkoterminowych (spłata przy wypłacie najbliższego wynagrodzenia) i długoterminowych (spłata maksymalnie w ciągu 36-ciu miesięcy). Pożyczki przyznawane są na wniosek zainteresowanego, który wypełnia stosowny druk - wniosek o udzielenie pożyczki (zamieszczony poniżej) i przedkłada go do księgowej KKOP. Księgowa KKOP, po naniesieniu stosownych wpisów, przedstawia go Zarządowi KKOP w celu akceptacji.

Skreślenie z listy członków KKOP następuje na pisemny wniosek członka (druk zamieszczony poniżej), decyzją Zarządu KKOP, bądź w związku ze śmiercią członka. Zwrot zgromadzonych wkładów członkowskich przysługuje w terminie do 3 miesięcy.

Szczegółowe prawa i obowiązki członka KKOP są ujęte w statucie (zamieszczony poniżej).

Informacje o stanie konta, posiadanych wkładach itd. można uzyskać:

  • wysyłając pocztą służbową „pustą” wiadomość na adres identyfikator służbowy @pasek.rz - przykładowo 123456@pasek.rz;
  • osobiście w pokoju nr 283 (budynek A KWP w Rzeszowie);
  • dzwoniąc na numer 821-27-27, w dni robocze od 10:00 do 12:00.

Wszelkie zmiany dotyczące wysokości wkładów, rat pożyczki lub spłata całkowita pożyczki należy dokonywać do dnia 20 każdego miesiąca.

Aktualny numer bankowy konta Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej:

Nr rachunku: BGK  33 1130 1105 0005 2166 5320 0001

Nazwa i adres odbiorcy: KWP w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Tytuł przelewu (wg poniższego wzoru):

1) emeryci/renciści:

  • Imię i nazwisko, wkład (dot. 2 odrębnych przelewów)
  • Imię i nazwisko, rata/spłata pożyczki (dot. 2 odrębnych przelewów)
  • Imię i nazwisko, wkład (kwota) + rata pożyczki (dot. 1 przelewu)


2) funkcjonariusze/pracownicy cywilni
 

  • Imię i nazwisko, uzupełnienie wkładu, numer ID
  • Imię i nazwisko, spłata pożyczki, numer ID

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony