Aktualności

MKZP - Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Do MKZP przy KWP w Rzeszowie członkowie przyjmowani są na podstawie pisemnych deklaracji (załącznik poniżej), złożonych u:

  • księgowej MKZP w Wydziale Finansów KWP (budynek A, pokój nr 283) – w przypadku funkcjonariuszy/pracowników pełniących służę/zatrudnionych w jednostkach/komórkach organizacyjnych KWP w Rzeszowie, Zarządzie w Rzeszowie CBŚP oraz Wydziale w Rzeszowie CBZC (dot. policjantów, pracowników),
  • osób wyznaczonych do obsługi MKZP przez Pracodawcę – Komendanta Miejskiego i Powiatowego Policji – w przypadku funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/zatrudnionych u danego Pracodawcy.

W momencie przyjęcia do kasy potrąca się wpisowe w wysokości 300 zł (dla osób ubiegających się pierwszy raz o członkostwo w MKZP) bądź 500 zł (dla osób ubiegających się o ponowne członkostwo).

Po dwóch miesiącach od dnia przystąpienia, członek MKZP może korzystać z pożyczek  długoterminowych (spłata maksymalnie w ciągu 36-ciu miesięcy).

Pożyczki przyznawane są na wniosek zainteresowanego, który wypełnia stosowny druk - wniosek o udzielenie pożyczki (zamieszczony poniżej) i przedkłada go zgodnie z właściwością miejscową wskazaną powyżej (tak samo, jak w przypadku deklaracji o przystąpieniu do MKZP).  Powyższe dot. również emerytów i rencistów, którzy wnioski mogą składać zgodnie z ww. zasadami, w jednostce z której się wywodzą. Wnioski po weryfikacji i naniesieniu stosownych wpisów przedstawiane są Zarządowi MKZP w celu akceptacji.

Skreślenie z listy członków MKZP następuje na pisemny wniosek członka (druk zamieszczony poniżej), decyzją Zarządu MKZP, bądź w związku ze śmiercią członka. Zwrot zgromadzonych wkładów członkowskich przysługuje w terminie do 6 miesięcy.

Wszystkie wnioski błędnie wypełnione przez członków MKZP  nie będą rozpatrywane, będą zwracane wnioskodawcy. Prawidłowe wzory wniosków znajdują się poniżej jako załączniki.

Szczegółowe prawa i obowiązki członka MKZP są ujęte w statucie (zamieszczony poniżej).

Informacje o stanie konta, posiadanych wkładach itd. można uzyskać:

  • wysyłając pocztą służbową „pustą” wiadomość na adres - identyfikator służbowy@pasek.rz - przykładowo 123456@pasek.rz;
  • osobiście w pokoju nr 283 (budynek A KWP w Rzeszowie) lub odpowiednio u Pracodawcy – u osób wyznaczonych do pomocy MKZP (dotyczy również emerytów i rencistów –  którzy mogą otrzymać informację w jednostce, z której się wywodzą);
  • zgodnie z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych, telefonicznie nie będą udzielne informację na temat członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (tzn. informację na temat wysokości wkładów, wysokości pożyczki do spłaty, danych dotyczących poręczycieli, wszelkich danych dotyczących członka MKZP).

Wszelkie zmiany dotyczące wysokości wkładów, rat pożyczki lub spłaty całkowitej pożyczki należy dokonywać do dnia 20 każdego miesiąca.

Aktualny numer bankowy konta Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej:

Nr rachunku  BGK O/O Rzeszów nr 33 1130 1105 0005 2166 5320 0001

Nazwa i adres odbiorcy: KWP w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Tytuł przelewu (wg poniższego wzoru):

1) emeryci/renciści:
•    Imię i nazwisko, wkład
•    Imię i nazwisko, rata/całkowita spłata pożyczki (dot. 2 odrębnych przelewów)
•    Imię i nazwisko, wkład (kwota) + rata pożyczki (dot. 1 przelewu)

2) funkcjonariusze/pracownicy cywilni
•    Imię i nazwisko, uzupełnienie wkładu, numer ID
•    Imię i nazwisko, całkowita spłata pożyczki, numer ID

 

Powrót na górę strony