Cudzoziemcy

Akty prawne

Data publikacji 11.01.2012

Zespół realizuje zadania ustawowe w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikające z:

 • ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U 2013roku poz. 1650).
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielani cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 234, poz. 1695 ze zm.)
 • ustawy z dnia 02.04.2009r., o obywatelstwie polskim(  Dz. U z 2012roku, poz. 161).
 • ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. nr. 143, poz. 1027 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin ( Dz. U.
  z 2006r. nr. 144, poz. 1043 ze zm.) 
 • ustawa z dnia 28 lipca 2011r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).
 • ustawa z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rdy 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008r., w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008r., str. 98)

 

Do zadań zespołu należy głównie:

1.  Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o pobyt na terenie województwa podkarpackiego.

2. Występowanie z wnioskiem do Komendanta Odziału Straży Granicznej lub Komendanta Placówki SG o:

a)      wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b)      występowanie z wnioskiem o cofnięcie zgody na pobyt ze względów humanitarnych i na pobyt tolerowany,

c)     cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

www.policja.pl/portal/pol/587/Cudzoziemcy

 

www.udsc.gov.pl/

 

www.policja.pl/portal/pol/1047/7842/Co_to_jest_BIURO_SIRENE.html

 

Publiczny rejestr dokumentów tożsamości i dokumentów podróży: www.prado.consilium.europa.eu

 

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej: www.eur-lex.europa.eu

Powrót na górę strony