Działalność gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia

Działalność gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie:
1. bezpośredniej ochrony fizycznej:

 • stałej lub doraźnej,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

2. zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,


 Wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

O wydanie koncesji może ubiegać się:

 1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeśli posiada licencję pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,
 2. przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna, jeśli wymienione licencje posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.


 Wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

O wydanie koncesji może ubiegać się:

 1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeśli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 2. przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, o pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


W celu uzyskania koncesji należy złożyć wniosek w:

 Departamencie Zezwoleń i Koncesji
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji
 ul. Domaniewska 36/38
 02-672 Warszawa

Zespół Obsługi Interesanta MSWiA przyjmuje dokumenty od wnioskodawców codziennie od poniedziałku do piątku od 9.oo do 15.30 z przerwą od 12.30 do 13.00 w siedzibie Departamentu.

Kontakt telefoniczny z pracownikami ZOI MSWiA możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

(22) 601-41-88 lub (22) 601-59-98

Do wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (adres: www.mswia.gov.pl) należy dołączyć:
 

 1. urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, a w przypadku innego przedsiębiorcy - przez co najmniej jedną osobę będącą wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez wnioskodawcę,
 2. aktualne zaświadczenie o niekaralności (oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię) wydane przez Krajowy Rejestr Karny (KRK) Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie lub Punkty Informacyjne KRK znajdujące się w siedzibach sądów wojewódzkich następujących osób: przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wspólników spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członków zarządu, prokurentów i pełnomocników.
 3. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalność! gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
 4. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny albo urzędowo poświadczoną kopię,
 5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,


W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna należy dodatkowo dołączyć:
 

 1. umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone kopie,
 2. odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi,
 3. wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z padaniem adresów ich miejsc zamieszkania,
 4. listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50 % udziałów lub akcji,
 5. dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników - gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym.


UWAGA :
 

 1. Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym i złożyć w jednym egzemplarzu.
 2. Odbiór koncesji jest uzależniony od dokonania opłaty w wysokości 616 zł.
 3. Okres oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie koncesji wynosi 2 miesiące od daty prawidłowo złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
 4. Informacje dotyczące opłat za koncesje oraz numer konta znajduje się na stronie: www.mswia.gov.pl


Minister Spraw Wewnętrznych I Administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej tub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Obowiązku posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia nie należy ignorować!

Ustawodawca w art. 49 cyt. Ustawy o ochronie osób i mienia napisał bowiem:

"Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może upoważnić Komendanta Głównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji. Komendant Główny Policji może powierzać przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.

Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia cofa się, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

 

 1. przedsiębiorca.
  • poprzez swoje działanie stwarza zagrożenie interesu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,
  • nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 19 ust. l, lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawione organy,
  • nie podjął działalności gospodarcze] w ciągu 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia, określonej w koncesji,
  • zawiadomił o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w koncesji albo okoliczności faktyczne wskazują na zaprzestanie jej prowadzenia,
 2. wobec kierownika jednostki wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. przedsiębiorca będący osobą fizyczną utracił licencją drugiego stopnia,


Koncesję można cofnąć lub ograniczyć określony w niej zakres lub formę usług, jeżeli przedsiębiorca:

 1. utracił zdolność należytego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
 2. nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 25 ust, 2, odnośnie do wymagania posiadania licencji przez pracowników ochrony,
 3. nie usunął stwierdzonych uchybień, w terminie wyznaczonym przez organ uprawniony do kontroli, w wezwaniu do ich usunięcia,
 4. rażąco uchybił warunkom wykonywania działalności gospodarczej określonym w koncesji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony