Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. a usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.

Co to są usługi detektywistyczne:

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności :

 1. zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
 2. zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oręż wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych
 3. zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
 4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 6. poszukiwanie mienia
 7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego


Zezwolenie wydaje się na wniosek:

 1. przedsiębiorcy będącego osobą, fizyczną, jeżeli posiada licencję
 2. przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję posiada co najmniej jeden członek organu zarządzającego przedsiębiorcy


Do wniosku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 20O2 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 68, poz. 629), należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy
 • odpis z rejestru przedsiębiorców
 • listę udziałowców albo akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 30% akcji lub udziałów
 • określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz jego wysokość, z oznaczeniem adresów siedziby lub miejsca zamieszkania wspólnika lub wspólników zagranicznych, gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym
 • dokument potwierdzający posiadanie licencji przez osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia
 • zaświadczenie o niekaralności wszystkich osób wymienionych we wniosku
 • zaświadczenie właściwego organu podatkowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
 • odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego


Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wydanie zezwolenia następuje po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę tub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

O zezwolenie nie może ubiegać się wnioskodawca, jeżeli:

 1. wpisany jest do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sadowego i zalega z wpłatami należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na rzecz zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 2. osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci i pełnomocnicy byli karani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej


Obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych nie należy ignorować!

Ustawodawca w art. 46 cyt. Ustawy o usługach detektywistycznych zapisał bowiem :

"Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego zezwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych cofa się, jeżeli:

 1. upłynął termin 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenia, a przedsiębiorca nie podjął lub nie powiadomił organu zezwalającego o podjęciu działalności,
 2. wobec przedsiębiorcy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej
 3. przedsiębiorca:
  • przestał spełniać warunki wymagane do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
  • poprzez swoje działanie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenia dla bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,
  • wykonuje czynności zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych,
  • nie wykonuje obowiązków, do wykonywania których jest obowiązany, bądź uniemożliwia przeprowadzenie kontroli swojej działalności przez uprawnione organy,
  • nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,
  • nie usunął innych stwierdzonych uchybień w terminie wyznaczonym przez organ zezwalający w wezwaniu do ich usunięcia,
  • powiadomił organ zezwalający o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu albo jeżeli okoliczności faktycznie wskazują na zaprzestanie jej prowadzenia,

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych:

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia, oraz:
 2. powiadomić organ zezwalający o podjęciu działalności, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia,
 3. zachowywać formę pisemną umów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów, a także sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw,
 5. przedstawić dokumentację, o której mowa w punkcie 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli, z wyłączeniem sprawozdania (sporządzonego przez detektywa z wykonanych czynności), które nie podlega kontroli organu zezwalającego,
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,


Kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych:

Kontrolę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ zezwalający, który może upoważnić do przeprowadzenia takiej kontroli inny organ państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

Istotną informacją dla wszystkich zainteresowanych podmiotów jest zapis art. 34 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 1189 z 2002 r.) który zobowiązuje podmioty wpisane do Rejestru umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie ich działalności, do oznaczonych osób, następujące dane:

 1. firmę lub nazwę,
 2. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 3. siedzibę i adres,
 4. numer w rejestrze.


W przypadku niewykonania wymienionego obowiązku, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku. Wysokość takiej grzywny nie może być wyższa niż 5000 złotych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony