Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Data publikacji 21.10.2008

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) zmieniając dotychczasowe zasady i sposób poboru opłaty od załatwianych spraw przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na podstawie ww. ustawy tracą ważność dotychczasowe znaki opłaty skarbowej, a zainteresowana osoba złożeniem np.: wniosku o wydanie pozwolenia na broń, wniosku o wydanie zaświadczenia i innych czynności urzędowych, winna przed dokonaniem tych czynności uiścić opłatę skarbową na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa ul.Rynek 1, 35-064 Rzeszów
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ Z DOPISKIEM:
„OPŁATA SKARBOWA ZA ........................................ „

 

 Osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
W ramach zadań realizowanych przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie opłacie skarbowej podlega:

 

 • wydanie pozwolenie na broń udzielane:
  • osobie fizycznej – 242 zł,
  • osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ( świadectwo broni ) – 1193 zł,
 • wydanie zaświadczenia – 17 zł,
 • wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej – 105 zł,
 • wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia) – 17 zł,
 • wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł,
 • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.


W nowej ustawie o opłacie skarbowej zrezygnowano z poboru opłaty skarbowej za wnoszone podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki od podań.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 261 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.


 

 

Powrót na górę strony