Pozwolenie na broń - orzeczenie lekarskie i psychologiczne

Wzory wniosków do pobrania

Data publikacji 21.10.2008

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 955 / osoba posiadająca pozwolenie na broń palną wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia, obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2 - 4 cytowanej wyżej ustawy i może dysponować bronią.
 
Z godnie z art. 15 e ust. 1 badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń. 

2. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15 % kwoty przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 39) - ustawa z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji /tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz 955/.
 
Wykaz lekarzy i psychologów upoważnionych do wykonywania badań i wydawania orzeczeń dostępny jest we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych Policji, a także w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.
 
W możliwie najkrótszym terminie należy wykonać niezbędne badania i dostarczyć do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.
 
 W przypadku nie przedłożenia wymaganych orzeczeń, na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne o cofnięcie pozwolenia na broń.
 
Osoby posiadające pozwolenie na broń palną, a korzystające ze zwolnień wynikających z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 955 / obowiązane są przedłożyć dokument potwierdzający zatrudnienie w tej instytucji lub formacji uzbrojonej oraz posiadanie na wyposażeniu broni służbowej.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony