Informacja - Pozwolenie na broń - orzeczenie lekarskie i psychologiczne - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Pozwolenie na broń - orzeczenie lekarskie i psychologiczne

Informacja

Data publikacji 21.10.2008

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji / tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. , poz. 576 ze zmianami / osoba posiadająca pozwolenie na broń palną wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia, obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2 - 4 cytowanej wyżej ustawy i może dysponować bronią.
 
 Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń / Dz. U. Nr 79, poz. 898 ze zmianami / opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń wynosi:
 

  • badania lekarskie - 20 %,
  • badania psychologiczne - 20 %

 
najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.
 
Wykaz lekarzy i psychologów upoważnionych do wykonywania badań i wydawania orzeczeń dostępny jest we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych Policji, a także w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie oraz Punkcie Zamiejscowym Wydziału mieszczącym się w KMP Tarnobrzegu.
 
W możliwie najkrótszym terminie należy wykonać niezbędne badania i dostarczyć do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.
 
 W przypadku nie przedłożenia wymaganych orzeczeń, na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne o cofnięcie pozwolenia na broń.
 
Osoby posiadające pozwolenie na broń palną, a korzystające ze zwolnień wynikających z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 21.05.1999 roku o broni i amunicji / tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. , poz. 576 ze zmianami / obowiązane są przedłożyć dokument potwierdzający zatrudnienie w tej instytucji lub formacji uzbrojonej oraz posiadanie na wyposażeniu broni służbowej.

Powrót na górę strony