Pozwolenie na broń - orzeczenie lekarskie i psychologiczne

Przepisy dotyczące broni i amunicji

Data publikacji 18.07.2014

1.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w części dotyczącej broni - Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.

2.  Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji –tekst jednolity - Dz. U z 2012 roku, poz.576, ze zm.( Dz.U.2013, poz. 829, Dz.U.2014, poz. 295)

3.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - Dz. U.  nr 117, poz.1007 ze zm. (tekst jednlity: Dz.U.2012, poz.1329, Dz.U. 2013, poz. 775 oraz 1238, Dz.U. 2014, poz. 295)

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic - Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.( Dz.U.2002, Nr 23, poz. 238, Dz.U.2011, Nr 237, poz.1418)

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 roku w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń, członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych - Dz. U. Nr 18, poz. 236

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią - Dz. U. Nr 19, poz. 241 ze zm. (Dz.U. 2003, Nr 8, poz. 102)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku  w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji -  Dz. U. 2014, poz. 1224

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic - Dz. U. Nr 27, poz. 341

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 roku w sprawie przewożenia broni  i amunicji środkami transportu publicznego - Dz. U. Nr 31, poz. 390 ze zm. (Dz.U.2011, nr 237, poz. 1410)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz. U. Nr 79, poz. 898 ze zm.

11.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni - Dz. U. 2013, poz. 447

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie rodzajów broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni - Dz. U. Nr 191, poz. 1140.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych - Dz. U. Nr 94, poz. 924 ze zm. (Dz.U.2010, nr 166, poz. 1126, Dz.U.2014, poz. 294)

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej - Dz. U. Nr 206, poz. 1222

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad deponowania i umieszczania broni w depozycie Policji, Żandarmerii wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie - Dz. U. Nr 152, poz. 1609

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej - Dz. U. Nr 206, poz. 1221

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej - Dz. U. Nr 206, poz. 1220

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe -  Dz. U. z 2012 roku, poz. 1004

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2012 roku, poz. 213.

 

 

Powrót na górę strony