Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Podkarpacka

 • informacje dla nieslyszacych

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY    OBSŁUGI   INTERESANTÓW

 

   SZANOWNI PAŃSTWO

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, licząc na Państwa zrozumienie, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie oraz korzystanie z komunikacji pocztowej, elektronicznej lub telefonicznej, jako formy kontaktu z Wydziałem.

Przypominam, że czynności związane ze złożeniem wniosku o:

 • wydanie pozwolenia na broń;
 • dopuszczenie do posiadania broni;
 • wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni;
 • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • wydanie licencji detektywa

oraz

 • zarejestrowanie nabytej broni

nie wymagają osobistego stawiennictwa w siedzibie Wydziału.

 

Wszelkie wnioski, pisma, prośby należy kierować do Wydziału PostępowańAdministracyjnych drogą pocztową lub elektroniczną.

Dane adresowe:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

Tel. 47 821-25-75, fax 47 821-25-79

mail: wpa@rz.policja.gov.pl

 

 

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW WPA KWP W RZESZOWIE

 

 • osoby z objawami takimi jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem
  - nie powinny załatwiać spraw w urzędzie;
 • potrzeba załatwienia sprawy w urzędzie nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;
 • należy posiadać założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
 • należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu;
 • przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym
  w środek dezynfekujący;
 • ściąganie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika urzędu w celu identyfikacji tożsamości;
 • w trakcie przebywania na terenie urzędu należy przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się.

                                                         

                                                        KOMUNIKAT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WPIS NA LISTĘ
                                            KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ POZWOLENIE NA
                                                              BROŃ/ DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI:

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.):

 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kwalifikowanych pracowników ochrony
  fizycznej i zabezpieczenia technicznego, których ważność upłynęła po dniu
  7 marca 2020r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od
  dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • Terminy przejścia kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników
  ochrony fizycznej i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu
  właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, przedłuża się do 90. dnia od
  dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich
  i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji,
  przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo

  stanu epidemii.Wydział Postępowań Administracyjnych

znajduje się na terenie obiektów Oddziałów Prewencji Policji w Zaczerniu 187, w budynku D

 


Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału

  mł. insp. Bogusław Kurasiewicz

tel. 47 821-25-70

 

Zastępca Naczelnika

 podinsp. Artur Piekielniak

 tel. 47 821-25-71


Sekretariat Wydziału
tel. 47 821-25-75
tel. 47 821-25-73

fax 47 821-25-79

 Interesanci przyjmowani są:

 

 • w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie ( OPP w Zaczerniu, budynek D):


                        we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00

                        w pozostałych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

Zespół ds. broni:

 1. Wydawania pozwoleń na broń w celach:
  • ochrony osobistej
  • ochrony osób i mienia
  • łowieckich
  • sportowych
  • rekonstrukcji historycznych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych
 2. Wydawanie pozwoleń na broń obiektową - świadectwo broni
 3. Rejestracja broni oraz przyjmowanie broni i amunicji do depozytu celem przechowywania, zniszczenia lub przekazania na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót bronią, amunicją materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Zespół ds. ochrony osób i mienia:

 1. Nadzór nad działalnością SUFO.
 2. Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania licencji detektywa.
 4. Uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 5. Odbiór magazynów broni dla SUFO.
 6. Opiniowanie wniosków nadesłanych przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


Zespół ds. cudzoziemców:

 1. Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu na terenie woj. podkarpackiego.
 2. Wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP
 3. Prowadzenie procedury wydaleniowej w odniesieniu do cudzoziemców, wobec których Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o wydaleniu z terytorium RP.
 4. Nadzór, realizacja i współdziałanie z jednostkami Policji woj. podkarpackiego w ramach kontroli legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

 

 

 

 

Powrót na górę strony