Ogłoszenie o służbie w Policji

Ogłoszenie o służbie w Policji na 2023 rok

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE:

DOKUMENTY OD KANDYDATÓW PRZYJMUJEMY W SPOSÓB CIĄGŁY, W KAŻDYM TYGODNIU, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

 

Informacja dotycząca studiów I stopnia w WSPol. w Szczytnie na kierunku "Nauka o Policji": (BIP KWP, WSPol.).

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA 2023 ROK

dotyczy postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171, z późn. zm.)

 

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI: 

 • w dniu 5 maja 2023 roku,
 • w dniu 3 lipca 2023 roku,
 • w dniu 23 sierpnia 2023 roku,
 • w dniu 27 października 2023 roku,
 • w dniu 28 grudnia 2023 roku.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

 • Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;
 • Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE PODKARPACKIM.

Przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,  
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • kandydaci objęci ewidencją wojskową powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej lub zaświadczeniem z Wojskowego Centrum Rekrutacji). 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 47-8212778, 47-8212663, 47-8212653, 47-8212650, 47-8212666, 47-8212367

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (do pobrania poniżej),
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej (zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskowaą (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty - do wglądu. 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżyneria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 punktów,

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum  lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielegniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720, z późn. zm.)- 6 punktów,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 612) - 6 punktów,
 • prawo jazdy kategorii "A" - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii "C" - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii "C+E" - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 1425, z późn. zm.) - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 punktów,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.) - 5 punktów,
 • uprawnienia instruktora sporów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych -
  4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 zgodnie z załącznikiem nr 13 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 606) - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomość kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 zgodnie z załącznikiem nr 13 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2023 roku (Dz. z 2023 r., poz. 606) - 2 punkty.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji www.policja.pl oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie www.podkarpacka.policja.gov.pl/zakładka służba i praca w Policji.

Tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Powrót na górę strony