Podręczniki Rady Europy i Agencji Praw Podstawowych - Publikacje - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Publikacje

Podręczniki Rady Europy i Agencji Praw Podstawowych

Wdrażana w Policji Strategia działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji obejmuje w obszarze Współpraca z innymi podmiotami zadania związane z wymianą informacji i dobrych praktyk, w tym z rozpowszechnianiem standardów ochrony praw człowieka opracowanych przez organizacje międzynarodowe.

 

Mając powyższe na względzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło przetłumaczenie na język polski dwóch pozycji:

  • wydanej przez Radę Europy w 2013 r. publikacji European Convention Handbook for Police. A handbook for police officers and other law enforcement officials, która poza standardami działań Policji wynikającymi z treści Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Trybunału, zawiera standardy Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) dotyczące zachowań funkcjonariuszy oraz Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji.
  • wydanego w grudniu 2013 r. przez Agencję Praw Podstawowych UE podręcznika trenerskiego pn. Fundamental rights - based police training. A manual for Police trainers.
Powrót na górę strony