Specjalności kryminalistyczne

Badania dokumentów

Zakres klasycznych badań dokumentów:

Grafika - pracownia dokumentów

 • Analiza porównawcza rękopisów.
 • Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów.
 • Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.

Zakres technicznych badań dokumentów:

 • identyfikacja technik wytwarzania dokumentów
 • analiza form fałszerstwa dokumentów
 • identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenia dokumentów
 • identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń
 • ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych
 • badania krzyżujących się linii graficznych
 • badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków
 • określanie autentyczności dokumentów
 • badania dokumentów zniszczonych
 • szacowanie wieku zapisów

W Pracowni Badań Dokumentów dokonuje się identyfikacji osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikacji podpisów oraz osób fałszujących podpisy. Zespół przeprowadza również badania pod kątem ustalania autentyczności dokumentów, ujawniania zapisów na dokumentach zniszczonych, oraz ujawniania śladów pisma wgłębionego. Identyfikuje także techniki sporządzania dokumentów wykonanychz wykorzystaniem kopiarek, drukarek komputerowych, faksów itp.

Badania dokumentów dokonuje się głównie pod kątem przerobienia lub podrobienia.

Przerobienie dokumentu polega na bezprawnym dokonaniu przekształceńw dokumencie autentycznym, dzięki czemu uzyskuje on nową treść i znaczenie. Przez termin „treść” należy rozumieć także wszelkie umowne znaki, jak np. nadruki. Przerobienie dokumentu w terminologii prawno-kryminalistycznej oznacza:

 • zmianę części jego tekstu przez dodanie lub usunięcie jakiegoś fragmentu,
 • zmianę całości jego tekstu wykonanego ręcznie po usunięciu poprzedniego tekstu pisanego, ale z zachowaniem podpisów, pieczątek oraz druku formularza.

O sfałszowaniu dokumentu przez przerobienie świadczą pozostałe ślady ścierania mechanicznego lub plamy pozostawione przez wywabiającą substancję chemiczną. Jeżeli ślady wycierania nie są widoczne gołym okiem, można je stwierdzić, obserwując dokument;w świetle przechodzącym;lub skośnym, a plamy środków chemicznych – w promieniach lampy kwarcowej.

Swoistą odmianą fałszerstwa jest również częściowe zniszczenie dokumentu polegające np. na spaleniu, podarciu, zużyciu lub odcięciu części tekstu, a także może się ono sprowadzać do dokonania skreśleń, dopisków, wymazania czy wywabiania treści.

Podrobienie dokumentu polega na wykonaniu sposobem mechanicznym i chemicznym nowego dokumentu na wzór autentycznego. Z podrabianiem najczęściej spotykamy się;w przypadku fałszowania dokumentów o niezmiennej treści, takich jak banknoty, znaczki pocztowe, losy loteryjne, bilety autobusowe MPK, znaki akcyzowe np. W badaniach dokumentów zakwestionowanych z powodu podejrzenia, że zostały sfałszowane przez podrobienie, bierze się pod uwagę całokształt cech odnoszących się do ich formatu, barwy, rozmieszczenia tekstu, znaków zabezpieczających (znaków wodnych, giloszu), technik druku, rodzaju podłoża, gatunku środka kryjącego (atramenty, tusze, farby).

 • Pracownia dokumentów
 • Badanie banknotu
Powrót na górę strony