Komunikaty

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 09.08.2018

Rodzina jest objęta szczególną ochroną i opieką ze strony państwa. Dlatego zadaniem wszelkich instytucji i władz państwowych jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Zadania te realizowane są m.in. poprzez „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Wypełniając założenia powyższego programu Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu przypomina, że na terenie powiatu jarosławskiego osoby pokrzywdzone przemocą, jak również stosujące przemoc, mogą uzyskać pomoc w  Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej a także w  Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

W Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie realizowany jest również specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Programy realizowane są w grupach wolnościowych. Nabór prowadzony jest przez pracowników PCPR, przy współudziale innych instytucji.

Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w placówce: Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 17 Tel. 16 6246285

Baza adresów instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu jarosławskiego:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17,  37-500 Jarosław, Tel. 16 624 62 85, 16 624 62 88 e-mail: pcpr.jaroslaw@op.pl. Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie realizowany jest również specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Programy realizowane są w grupach wolnościowych. Nabór prowadzony jest przez pracowników PCPR, przy współudziale innych instytucji. Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce.

 

 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 62 85, 16 624 63 27 e-mail: pcpr.jaroslaw@op.pl .Udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych  i rodzinnych.

Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeuta rodzin: czwartki w godz. 15.00-17.00. Codziennie w godzinach pracy PCPR przyjmowane są zgłoszenia o sytuacjach wymagających interwencji.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław Tel. 16 624 89 20, e-mail: mopsjw@wp.pl Czynne od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30. udziela poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego.
 • Laszki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach, Laszki nr 36, 37-543 Laszki.  Tel. 16 628 50 24, e-mail:  gops@laszki.eu. Prowadzenie przez pracowników GOPS działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się ww. problemami.
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław tel. 16 621 41 78.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul .Lwowska 20, tel:  16 628-12-73.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Piekarska  5, tel:  16 624-86-29; 16 624-86-30.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku ul. Rynek 1 tel.  16 623-61-21.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy nr 208, tel.  16 622-36-70.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach, Laszki 36, tel:  16 628-50-24 ; 16 628- 50-46.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy nr 682, 37-562 Rokietnica tel.  16  622 12 22, 622 13.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy, Roźwienica 1, tel.  16 622-58-23.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie, Pawłosiów 88 (Urząd Gminy) tel.  16 621  90 25, tel. 621 90 23.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice tel. 16 622-24-76.

Placówki na terenie powiatu jarosławskiego udzielające tymczasowego schronienia

 1. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław, Tel. 16 621 44 76
 2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Jarosławiu ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, Tel. 16 621 35 76

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie powiatu jarosławskiego udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław, Tel. 16 621 53 78, 16 621 02 43; wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 2. Fundacja „Co Dalej” ul. Jana Długosza 48, 37-500 Jarosław, Tel. 502 478 969; Fundacja w związku z brakiem dofinansowania udziela tylko pomocy prawnej w ramach własnych środków osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom odbywającym kary w warunkach wolnościowych i izolacji oraz ich rodzinom w procesie profilaktyki resocjalizacyjnej, readaptacji przy kształtowaniu postawy zgodnej z zasadami współżycia społecznego. Pomoc osobom dotkniętym szeroko rozumianą przemocą fizyczną, psychologiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. Pomoc udzielana jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, Tel. 16 732 21 32, 16 733 40 85, 698 810 427; Kompleksowa rehabilitacja fizyczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, punkt informacyjno – doradczy, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictwo prawne, socjalne oraz psychologiczne. Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Powrót na górę strony