Komunikaty

Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych o zakończeniu czynności wyjaśniających w sprawie RSOW-42/21 nie opłacania i nieodprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne (umorzonego śledztwa PR. Ds. 33.2020)

Data publikacji 08.02.2021

Na podstawie art. 54 §2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku zawiadamia, że przeprowadzone czynności wyjaśniające RSOW – 42/21 nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Leżajsku na Krzysztofa P. za nie dopełnienia obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz nie odprowadzenia w terminie składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników w okresie od kwietnia 2008 r. do października 2019 r. w miejscowości Grodzisko Górne, tj. o czyn z art. 98 ust. 1 pkt 1a Ustawy dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 193 pkt 3 Ustawy w dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zer środków publicznych z powodu przedawnienie orzekania czynu (art. 5 § 1 pkt 4 kpw).

POUCZENIE

Zgodnie z treścią art. 27 §1 i 2 kpw pokrzywdzonemu przysługuje prawo do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako oskarżycielowi posiłkowemu. Zgodnie z treścią art. 54§2 kpw pokrzywdzony ma możliwość zaznajomienia się z materiałem dowodowym uzyskanym w toku czynności wyjaśniających oraz sporządzania odpisów i kopii. Na wniosek pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika wydaje się odpłatnie kopie i uwierzytelnione odpisy tych materiałów, do odpłatności za wydanie kopii i uwierzytelnionych odpisów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 156 §6 kpk.

Powrót na górę strony