Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie:

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY  "BEZPIECZNY SENIOR"

CELE PROGRAMU:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
 4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
 5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
 6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

 

 METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
b) omawianie problematyki związanej z:

 • kradzieżami kieszonkowymi,
 • kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 • oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 • oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
 •  włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CYBERBEZPIECZNI”
 

CEL PROGRAMU:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 2. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 3. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 4. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 6. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.

METODY I FORMY REALIZACJI:

 1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
 2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy  telefonów komórkowych).
 4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
 5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
 6. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
 7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KMP/KPP województwa podkarpackiego w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
 9. Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 10. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 11. Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „Dzień Bezpiecznego Internetu”).

 

Opinie i propozycje dotyczących programów prewencyjnych proszę nadsyłać na adres e-mail: prewencja@rz.policja.gov.pl

Powrót na górę strony