Aktualności

Odprawa w komendzie wojewódzkiej w Rzeszowie. Policjanci podsumowali rok 2019

Data publikacji 30.01.2020

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się dziś odprawa służbowa, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim w 2019 roku. Komendant wojewódzki nadinsp. Henryk Moskwa, w obecności władz wojewódzkich oraz kadry kierowniczej zaprezentował osiągnięcia podkarpackich policjantów, a także poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Przedstawił również zamierzenia na najbliższy rok, które mają zapewnić skuteczne działanie Policji i mieszkańcom zagwarantować bezpieczeństwo.

W dorocznej odprawie, oprócz kierownictwa podkarpackiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP, udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich -  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus. Wśród zaproszonych byli również Bogdan Mazur Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, mł. insp. Krzysztof Buchała p.o. Naczelnika Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Piotr Chmiel Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa w swoim wystąpieniu zaprezentował strukturę i sytuację kadrową w garnizonie podkarpackim. Omówił najważniejsze przedsięwzięcia, jakie miały miejsce w minionym, jubileuszowym dla Policji roku. Komendant zaprezentował ogólne dane obrazujące stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim. Wyniki poszczególnych pionów omówili zastępcy, insp. Paweł Filipek przedstawił informacje dotyczące osiągnięć pionu kryminalnego, natomiast mł. insp. Stanisław Sekuła zaprezentował wyniki i przedsięwzięcia realizowane przez pion logistyczny.

Kadry podkarpackiej Policji

W garnizonie podkarpackim służy 4.537 policjantów, 529 urzędników korpusu służby cywilnej oraz 603 pracowników cywilnych. Najwięcej, bo 2.891 policjantów służy w prewencji, w pionie kryminalnym 1.380, a w służbie wspomagającej 106. Zdecydowana większość policjantów posiada staż służby od 4 do 15 lat. W 2019 r. służbę w garnizonie podkarpackim rozpoczęło 85 policjantów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w garnizonie było 20 wakatów

Wysoki poziom wykrywalności przestępstw kryminalnych

Podkarpacie od lat jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. W 2019 roku w województwie podkarpackim wszczęto 28.789 postępowań, to o 451 mniej niż w roku ubiegłym. Stwierdzono popełnienie 26.390 przestępstw. Wykrywalność sprawców tych przestępstw, już kolejny rok, utrzymuje się na wysokim poziomie 77,2%.

Zmniejszyła się również liczba postępowań wszczętych o przestępstw kryminalne, w minionym roku było ich 18.311, podczas gdy rok wcześniej 19.567. Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych wyniosła 16.024. Ale co ważne podkreślenia, wykrywalność przestępstw kryminalnych jest na wysokim poziomie 71,7%. Ujawniono 7.439 podejrzanych oraz 430 nieletnich sprawców.

Przestępstwa określane mianem pospolitych, obejmują siedem kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. To między innymi bójki i pobicia, rozboje, kradzieże, włamania, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Ogólna liczba przestępstw tego rodzaju wyniosła 6.486. Skuteczność w ściganiu sprawców tych przestępstw była o 4% wyższa niż rok wcześniej.

W ciągu minionego roku odnotowano 22 zabójstwa lub ich usiłowania. Mniej było kradzieży (2434), zdecydowanie spadła ilość skradzionych samochodów z 73 do 58.  Liczba włamań utrzymała się na podobnym poziomie, (w 2019 r. odnotowano ich 1.701), przy czym znacząco wzrósł poziom ich wykrywalności do 55,6%. Zmniejszyła się liczba pobić, odnotowano ich 167, spadła też liczba przypadków spowodowania uszczerbku na zdrowiu (558).

Odnotowano wzrost przestępstw drogowych z 3.190 w 2018 r. do 3.532 w 2019 r. Wzrosła liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W minionym roku było ich 2.666 ( wzrost o 249).

Sukcesy w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i narkotykowej

Podkarpacka policja osiąga sukcesy w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. W ubiegłym roku stwierdzono 5.768 takich czynów, o 500 więcej niż rok wcześniej. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i na szkodę interesów Unii Europejskiej to wciąż priorytetowe zadania, jakie w najbliższym czasie stawia sobie Policja. Policjanci z KWP w Rzeszowie rozbili grupę handlującą papierosami bez akcyzy oraz przerwali proceder wyłudzania refundacji z NFZ.

Policjanci skutecznie walczyli też z przestępczością narkotykową. Ujawnili 1.568 przestępstw narkotykowych (prawie 400 więcej niż w 2018 r.) i zabezpieczyli narkotyki o wadze około 119 kg.

Miniony rok pokazał, że Policja jest skuteczna w zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2019 roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości przekraczającej 18,5 miliona złotych. Odzyskano mienie utracone w wyniku przestępstwa o wartości sięgającej niemal 26 milionów złotych.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W ubiegłym roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1.476 wypadków, o 11 mniej niż przed rokiem. W tych wypadkach śmierć poniosło 157 osób (o 32 więcej), a 1.700 zostało rannych (ta liczba zmniejszyła się o 82). Wzrosła liczba kierujących pod wpływem alkoholu, było ich o ponad 300 mniej.

W ubiegłym roku policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 617 tysięcy uczestników ruchu drogowego, ujawniając 3.860 nietrzeźwych kierujących, o 536 więcej niż rok wcześniej.

Policjanci pionu ruchu drogowego ujawnili 2.891 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, za co 2.660 kierowcom zatrzymano prawo jazdy.

W lipcu 2019 r. powołano grupę „SPEED”, której celem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze. W jej skład wchodzi 26 policjantów z pionu ruchu drogowego, ale też wydziałów kryminalnego i do zwalczania cyberprzestępczości. W ciągu niespełna pół roku działalności, policjanci z grupy „SPEED” przeprowadzili 12.815 kontroli, ujawnili ponad 12,5 tysiąca wykroczeń i 82 przestępstwa.

Policja bliżej społeczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od ponad trzech lat. W tym czasie mieszkańcy Podkarpacia wskazali blisko 68 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. Wszystkie zostały zweryfikowane, a blisko połowa została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości (26.916), nieprawidłowe parkowanie (14.141) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (9.997). Blisko 50% zgłoszeń zostało potwierdzonych, wiele udało się wyeliminować.

Aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co dzieje się wokół nich, w ich najbliższej okolicy. Nie są obojętni na łamanie prawa. Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie występują i są najbardziej dokuczliwe.

Działania podkarpackich policjantów to w dużej mierze profilaktyka. W 2019 r. zrealizowano między innymi kilka wojewódzkich programów profilaktycznych "Cyberbezpieczni", "Bezpieczny Senior", "Bezpieczny Ogród", "Ostrożnie-Pies". Wdrożono podkarpackie programy działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Podejmowano wiele cyklicznych akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo...", "Bezpieczna Droga do szkoły", "Bezpieczne Wakacje", „Narkotyki i dopalacze zabijają”, czy "Ograniczyć Wandalizm". W ciągu roku policjanci przeprowadzili  blisko 8 tysięcy spotkań z dziećmi i młodzieżą. Odbyli też kilka tysięcy spotkań z pedagogami, rodzicami i seniorami.

Kontynuowano program "Dzielnicowy bliżej nas", którego celem jest zwiększenie roli dzielnicowego - policjanta pierwszego kontaktu. Wdrażano nowe kanały komunikacji ze społeczeństwem, w tym aplikację „Moja Komenda”, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Przywracanie posterunków

Do tej pory przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści i mieszkańcy złożyli 29 wniosków o przywrócenie bądź utworzenie posterunku Policji. Do tej pory przywrócono 13 posterunków, trzy w minionym roku (w Baligrodzie, Krzeszowie i Wadowicach Górnych). Na ten rok zaplanowano reaktywację 3 posterunków, w Grębowie, Miejscu Piastowym i Padwi Narodowej.

Logistyka - inwestycje i zakupy

Rok 2019 jest kolejnym, w którym realizowano inwestycje finansowane ze środków Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Zakończono kilka z nich, w tym budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku, modernizację posterunku w Baligrodzie i Baranowie Sandomierskim oraz budynków na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu. Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynków komendy w Tarnobrzegu, komisariatów w Oleszycach i Dukli.

Komendant zaprezentował stan realizacji rozpoczętych inwestycji, w tym budowy nowej siedziby komendy powiatowej w Jaśle, posterunku w Zagórzu, przebudowy budynków komend w Lubaczowie i Krośnie. Przedstawił też plany inwestycyjne na obecny rok.

Policyjna flota powiększyła się w minionym roku o 74 nowe pojazdy zakupione ze środków budżetowych Policji oraz 26 współfinansowanych ze środków samorządów lokalnych. Zakupiono też. sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz specjalistyczne wyposażenie laboratorium kryminalistycznego

Obchody Jubileuszu 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej

Rok 2019 był dla Policji wyjątkowy. Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej zorganizowano wiele przedsięwzięć. Ustanowiono patronem podkarpackiej Policji Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego. Zorganizowano 23 wystawy połączone z konferencjami poświęconymi historii Policji na Podkarpaciu. Wydano okolicznościowy album, kalendarz, biuletyn, ale też przygotowano i opublikowano wydawnictwa naukowe poświęcone Policji i jej historii.

Policja wysoko oceniana w badaniach opinii publicznej

W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. przez CBOS badaniu aż 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną i aż  89 proc. obywateli uważa, że w Polsce jest bezpiecznie. Podkarpacie od lat jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Sami mieszkańcy województwa wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Blisko 80% ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku.

 

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy rocznej w auli KWP w Rzeszowie
Powrót na górę strony